Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 609
Toàn hệ thống: 2483
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

QUY ĐỊNH
PHÂN CẤP GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA SINH VIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 539 /QĐ-ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2010
 
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1.      Quy định này quy định cụ thể quy trình kiến nghị của sinh viên và phân cấp giải quyết thắc mắc, kiến nghị của sinh viên trong các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo các hệ chính quy và vừa làm vừa học.
2.      Quy định này áp dụng cho toàn thể sinh viên của trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
Điều 2. Hình thức thắc mắc, kiến nghị.
1.      Các thắc mắc, kiến nghị của sinh viên sẽ được chuyển tới người có thẩm quyền giải quyết theo một trong ba hình thức sau:
-         Trao đổi trực tiếp hoặc gửi thư qua email.
-         Viết đơn, kèm theo minh chứng cụ thể bằng bản in hoặc photocopy.
-         Trực tuyến trên website.
2.      Nhà Trường không chấp nhận hình thức thắc mắc, kiến nghị của sinh viên qua điện thoại.
Điều 3. Các bước gởi thắc mắc, kiến nghị.
1.      Hình thức trao đổi trực tiếp hoặc gửi thư qua email: sinh viên thực hiện theo hướng dẫn tại Chương II.
2.      Trường hợp phải viết đơn: sinh viên nộp đơn cho Khoa hoặc Phòng Đào tạo theo hướng dẫn tại Chương III.
3.      Các Khoa và Phòng Đào tạo phải có bộ phận nhận đơn của sinh viên (Lưu sổ, hẹn ngày trả lời, phát phiếu trả lời).


CHƯƠNG II: TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP HOẶC GỞI THƯ QUA EMAIL
Điều 4. Những vấn đề trao đổi trực tiếp hoặc gởi thư qua email.
1.      Những vấn đề phải trao đổi trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập):
-         Tư vấn đăng ký các học phần sẽ học trong học kỳ (số tín chỉ tối đa, tối thiểu, học phần thay thế, tương đương, học lại, cải thiện, học vượt).
-         Tư vấn về chuyên ngành đào tạo như mục tiêu đào tạo, cơ hội việc làm…
2. Những vấn đề cần trao đổi trực tiếp với giáo viên giảng dạy.
-         Thắc mắc về đề cương chi tiết học phần, cách đánh giá các điểm bộ phận, ngân hàng câu hỏi thi, tài liệu học tập và tham khảo.
-         Thắc mắc, khiếu nại về điểm bộ phận: cấm thi kết thúc học phần (Giảng viên phải có đầy đủ bằng chứng theo quy chế mới được đề nghị Khoa đình chỉ thi kết thúc học phần của sinh viên).
3. Những vấn đề cần trao đổi trực tiếp Khoa chuyên môn (thông qua giáo vụ khoa, hoặc trực tiếp với Ban chủ nhiệm khoa):
-         Chương trình đào tạo.
-         Điều kiện tốt nghiệp, tạm dừng, buộc thôi học.
4.      Những vấn đề cần trao đổi trực tiếp Phòng Đào tạo.
-         Khi đăng ký trực tuyến gặp vướng mắc không thể tự giải quyết, sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên, và minh chứng bản in hoặc photo đến bộ phận quản lý đăng ký trực tuyến của Phòng Đào tạo để được giúp đỡ ngay.
-         Nếu sau 3 tuần học (khi sinh viên có tên chính thức trong danh sách các lớp học phần) mà có sự thay đổi về môn học, thời khóa biểu trong cơ sở dữ liệu cá nhân sinh viên trên trang Web của trường, sinh viên chỉ cần gởi email thông báo cho Phòng Đào tạo. Sinh viên vẫn phải đi học theo các lớp học phần trước đó ngay cả khi cơ sở dữ liệu cá nhân trên trang Web trường chưa được sửa. Danh sách các lớp sinh viên tại các học phần trên bản in là văn bản pháp lý công nhận kết quả đăng ký học phần của sinh viên, còn dữ liệu cá nhân trên Website chỉ là tham khảo.
5.      Những vấn đề cần trao đổi trực tiếp Phòng Công tác sinh viên.
-         Sinh viên bị mất tài khoản cá nhân, địa chỉ Email để đăng nhập vào trang Web của trường phải mang theo thẻ sinh viên đến Phòng Công tác sinh viên để được hướng dẫn và giúp đỡ.
Điều 5. Trách nhiệm của giảng viên và các bộ phận chức năng.
 
1.      Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, cán bộ giảng dạy, trợ lý giáo vụ, Ban chủ nhiệm khoa và các phòng chức năng khi nhận được ý kiến của sinh viên có trách nhiệm giải thích, giúp đỡ, giải quyết thắc mắc, kiến nghi ngay sau khi nhận được thông tin về những vấn đề nêu ở điều 4 quy định này. Trường hợp các kiến nghị, thắc mắc không thể giải quyết trả lời ngay phải chủ động liên hệ với các đơn vị chức năng khác hoặc Ban giám hiệu để tham khảo ý kiến và trả lời cho sinh viên. Tuyệt đối không được hướng dẫn sinh viên đến đơn vị khác khi vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.
2.      Trường hợp các thắc mắc, kiến nghị của sinh viên qua trao đổi trực tiếp hoặc gởi thư chưa được giải quyết thỏa đáng, sinh viên có quyền viết đơn theo quy định ở chương 3 để được giải quyết. Trong trường hợp này, đơn sinh viên bắt buộc phải có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm hoặc cố vấn học tập hoặc giáo vụ khoa.
 
CHƯƠNG III. VIẾT ĐƠN
Điều 6. Những vấn đề đã trao đổi trực tiếp hoặc gởi thư không được giải quyết thỏa đáng.
               Giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập), giáo vụ khoa có trách nhiệm ghi kính chuyển vào đơn của sinh viên tới BCN Khoa hoặc phòng chức năng liên quan và lưu lại một bản làm minh chứng cho công tác giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập).
Điều 7. Những vấn đề liên quan đến tổ chức lớp học phần.
1.      Tất cả những vấn đề liên quan đến sai sót trong danh sách lớp học phần đã được Trưởng phòng Đào tạo ký, kể cả danh sách thứ  nhất và danh sách bổ sung (quy định về đăng ký, rút học phần và tổ chức lớp học phần) mà sinh viên đã đăng ký trực tuyến thành công. Sinh viên phải viết đơn đề nghị, kèm theo bản in minh chứng đã đăng ký học phần thành công và cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của những điều đề nghị trong đơn. Đơn được gửi trực tiếp đến Phòng Đào tạo, phòng Đào tạo có trách nhiệm nhận đơn và giải quyết ngay cho sinh viên.
2.      Khi nhà trường không có kế hoạch mở lớp học phần trong học kỳ, nếu sinh viên có nguyện vọng tổ chức thêm lớp học phần đó thì sinh viên phải viết đơn và cam kết tự nguyện nộp học phí theo quy định, nộp cho Phòng Đào tạo. nhà trường sẽ xem xét đơn của sinh viên và giải quyết nếu đủ điều kiện theo Quy chế đào tạo hiện hành.
Điều 8. Những vấn đề liên quan đến điểm bộ phận, điểm thi kết thúc học phần, điểm thi học phần và tổ chức thi.
             Sinh viên có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra độ chính xác của điểm thi (giữa điểm công bố tại khoa và bản in tại Phòng Đào tạo) để kịp thời điều chỉnh.
 
1.      Khi sinh viên có thắc mắc về điểm bộ phận với giảng viên giảng dạy học phần nhưng không được giải quyết thỏa đáng thì sinh viên có quyền viết đơn gửi cho Trưởng Bộ môn. Trưởng Bộ môn có trách nhiệm giải quyết và trả lời thắc mắc cho sinh viên.
2.      Khi có thắc mắc về điểm thi kết thúc học phần, điểm học phần: có sai lệch giữa điểm học phần đã công bố ở Khoa so với điểm học phần trong bảng điểm tổng kết do phòng Đào tạo công bố, sinh viên viết đơn và gởi trực tiếp cho Phòng Đào tạo. Phòng Đào tạo có trách nhiệm giải quyết và trả lời những thắc mắc của sinh viên theo đúng thời hạn ghi trong giấy hẹn.
3.      Nếu thực sự có sai sót về điểm học phần, Phòng Đào tạo có trách nhiệm điều chỉnh trong cơ sở dữ liệu của ngay trong thời gian 01 (một) tuần.
4.      Trường hợp phúc khảo điểm thi kết thúc học phần sinh viên nộp đơn tại khoa chuyên môn trong vòng 3 ngày kể từ ngày công bố điểm. Trưởng bộ môn quản lý môn học phân công giáo viên chấm phúc khảo và công bố cho sinh viên kết quả chậm nhất 3 ngày kể từ ngày nhận đơn. Khi bảng điểm đã chuyển về phòng Đào tạo mọi khiếu nại liên quan đến điểm thi học phần sẽ không được giải quyết.
Điều 9. Chuyển thắc mắc, kiến nghị của sinh viên.
            Khi những thắc mắc, kiến nghị của sinh viên không được giải quyết thỏa đáng, sinh viên có thể chuyển đơn tới Ban Giám Hiệu, trong trường hợp này đơn của sinh viên ngoài xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, bắt buộc phải có kính chuyển và chữ ký của Trưởng Khoa hoặc Trưởng Phòng Đào tạo và ý kiến đề xuất giải quyết.
 
CHƯƠNG 4: TRỰC TUYẾN TRÊN WEBSITE
Điều 10. Những nội dung được hỏi trực tuyến trên Website
1.      Sinh viên đã thực hiện đầy đủ các quy định tại Chương 2 và Chương 3, nhưng vẫn chưa được trả lời thỏa đáng.
2.      Những phản ánh, góp ý, kiến nghị của sinh viên về công tác đào tạo và công tác sinh viên của nhà trường.
3.      Những câu hỏi của sinh viên ngoài những vấn đề nêu trong các khoản 1, 2 của điều 10 sẽ không được trả lời.
Điều 11. Yêu cầu đối với sinh viên tham gia trực tuyến.
1.      Sinh viên phải nghiêm túc khi tham gia trực tuyến trên Website trên tinh thần tôn sư trọng đạo.
2.      Tất cả các vấn đề sinh viên đặt ra đều phải có tiêu đề  rõ ràng, không được viết tắt, không được viết thiếu nét.
3.      Tất cả vấn đề sinh viên đặt ra không tuân thủ theo những quy định trong điều 10, các khoản 1, 2 của điều 11 đều không được trả lời
 
CHƯƠNG 5: XỬ LÝ VI PHẠM VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Xử lý vi phạm.
1.      Những sinh viên và cán bộ viên chức do thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố tình làm sai những điều khoản của Quy định này sẽ bị xử lý kỷ luật theo các quy định hiện hành.
2.      Những thắc mắc, kiến nghị của sinh viên thiếu ý thức xây dựng, gây khó khăn cho việc tổ chức đào tạo của Nhà Trường thì sinh viên sẽ bị xử lý theo các Quy định hiện hành.
Điều 13. Điều khoản thi hành.
1.      Quy định này được áp dụng từ học kỳ II năm học 2009-2010.
2.      Việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung các điều khoản của Quy định do Hiệu trưởng quyết định.
 
                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

Số lần xem trang: 12999
Điều chỉnh lần cuối: 18-02-2022

Các văn bản liên quan

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (18-10-2012)

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC (03-11-2010)

Quy định về đạo đức nhà giáo (17-04-2008)

Quy định của Bộ GD-ĐT về đào tạo liên thông (19-02-2008)

QUY TRÌNH, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO ĐH-CĐ (19-02-2008)

Quy định về giáo trình (16-03-2007)

Quy chế tuyển chọn, đào tạo hệ dự bị ĐH (14-03-2007)

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ trường đại học (14-03-2007)

Điều lệ trường đại học (14-03-2007)

Về thanh tra giáo dục (14-03-2007)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm sáu một không bảy

Xem trả lời của bạn !