Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 288
Toàn hệ thống: 1556
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 KẾ HOẠCH KÝ SỔ VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

Theo quyết định tốt nghiệp:   

Số 2976/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 09/10/2015

Số 3239/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 28/10/2015

              Số 3463/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 12/11/2015       

Danh sách sinh viên còn nợ thanh toán tài sản các đơn vị 

 Khoa/Bộ môn

Thứ tự số vào sổ /Số lượng sinh viên (SV)/lớp

Giờ

Ngày ký sổ bằng

Cơ khí

công nghệ

1596/2015 – 1618/2015: 23 SV các lớp DH08,09,10

08h20 – 08h45

30/11/2015

1619/2015 – 1643/2015: 25 SV các lớp DH11CC,11CD

08h45 – 09h00

1644/2015 – 1663/2015: 20 SV lớp DH11OT

09h00 – 09h15

115/2015 – 125/2015: 11 SV lớp CD11CI,12CI

08h00 – 08h15

Công nghệ

hóa học

1745/2015 – 1776/2015: 32 SV các lớp DH,09,10,11,12

09h15 – 09h45

Quản lý đất đai và Bất động sản

1553/2015 – 1558/2015: 06 SV các lớp LT10,11,12 QL

08h00 – 08h15

2648/2015 – 2665/2015: 18 SV lớp DH08,09,10

08h00 – 08h15

2673/2015: 01 SV lớp DH10TB;

 2674/2015  – 2685/2015: 12 SV lớp DH11DC

08h15 – 08h30

2686/2015 – 2738/2015: 53 SV lớp DH11QL

08h30 – 09h10

2758/2015 – 2778/2015: 21 SV lớp DH11TB

09h10 – 09h30

193/2015 – 225/2015: 33 SV các  lớp CD10,11,12CQ

08h15 – 08h45

257/2015 – 264/2015: 08 SV các  lớp CD09,10,11,12CQ

276/2015 – 285/2015: 10 SV các lớp TC10DCCM, TC10QLBD, TC10QLDT

08h30 – 08h45

Công nghệ

sinh học

2779/2015 – 2784/2015: 06 SV các lớp DH10SH,SM

09h30 – 10h30

2785/2015 – 2852/2015: 68 SV lớp DH11SH

2853/2015 – 2905/2015: 53 SV lớp DH11SM

10h30 – 11h15

1559/2015 – 1560/2015: 02 SV lớp LT13SH

08h15

Công nghệ thông tin

2921/2015 – 2938/2015: 18 SV các lớp DH09DT17,10DT

11h15 – 11h30

2939/2015 – 2955/2015: 17 SV lớp DH11DT

226/2015 – 238/2015: 13 SV lớp CD11TH

08h45 – 09h00

239/2015 – 247/2015: 09 SV lớp CD12TH

Công nghệ

thực phẩm

2956/2015 – 3086/2015: 21 SV các lớp DH08,10,11

11h30 – 11h45

2994/2015 – 3016/2015: 23 SV các lớp DH11DD

11h45 – 12h00

3017/2015 – 3025/2015: 09 SV các lớp DH11VT, 12DD

1588/2015 – 1591/2015: 04 SV các lớp LT10,12BQ

08h15 – 08h20

Lưu ý:

     - Sinh viên đến phòng Đào tạo ký sổ văn bằng theo thứ tự số vào sổ, đến đúng giờ, ăn mặc lịch sự, không nhờ người khác ký thay và mang theo thủ tục đầy đủ gồm: phiếu thanh toán tài sản (chỉ những sinh viên có tên trong danh sách còn nợ như đã thông báo), chứng minh nhân dân, biên nhận cấp bằng (nếu có).

-  Sinh viên không tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp thì không ký sổ văn bằng theo kế hoạch trên, đồng thời đến phòng Đào tạo nhận bằng vào sáng thứ 2 và thứ 3 hàng tuần từ 08h00 đến 10h00 sau ngày 11/12/2015 (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định và những ngày phòng Đào tạo có lịch ký sổ phát bằng cho những sinh viên khác).

Những sinh viên có mặt ký vào sổ văn bằng theo kế hoạch trên, thì sẽ tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp. Lễ trao bằng tốt nghiệp tổ chức vào lúc 7h00 ngày 01/12/2015 tại Hội trường Phượng Vỹ - P.100

 Khoa/Bộ môn

Thứ tự số vào sổ /Số lượng sinh viên (SV)/lớp

Giờ

Ngày ký sổ bằng

Chăn nuôi thú y

1664/2015 – 1682/2015: 19 SV các lớp DH08,09,10TY,TA

07h30 – 07h45

07/12/2015

1683/2015 – 1719/2015: 37 SV lớp DH10DY

07h45 – 08h10

1720/2015 – 1744/2015; 3118/2015: 26 SV lớp DH11CN,TA

08h10 – 08h30

Môi trường và tài nguyên

2104/2015 – 2129/2015: 26 SV các lớp DH09,10

07h30 – 08h15

2134/2015 – 2137/2015: 04 SV lớp DH10TK

2138/2015 – 2151/2015: 14 SV lớp DH11CH

2152/2015 – 2186/2015: 35 SV lớp DH11DL

08h15 – 08h45

2197/2015 – 2274/2015: 78 SV lớp DH11MT

08h45 – 09h30

2275/2015 – 2330/2015: 56 SV lớp DH11QM

09h30 – 10h15

2354/2015 – 2381/2015: 28 SV lớp DH11TK

10h15 – 10h45

2382/2015 – 2384/2015: 02 SV các lớp DH12DL,QM

3115/2015 – 3116/2015: 02 SV lớp DH12QM

Ngoại ngữ

sư phạm

2556/2015 – 2566/2015: 11 SV các lớp DH09,10AV

8h30 – 10h00

2567/2015 – 2647/2015: 81 SV lớp DH11AV

2906/2015 – 2920/2015: 15 SV các lớp DH08,10,11:SP.SK

10h00 – 10h15

Thủy sản

3026/2015 – 3062/2015: 37 SV các lớp DH09,10,11CT

10h15 – 10h 30

3063/2015 – 3086/2015: 24 SV các lớp DH11KS,NT

10h30 – 10h45

3087/2015 – 3106/2015: 20 SV lớp DH11NY

10h15 – 10h30

3107/2015 – 3108/2015: 02 SV lớp DH12NT

1592/2015 – 1595/2015; 3117/2015: 05 SV lớp LT12NT

248/2015 – 256/2015: 09 SV lớp CD10,11,12CS

09h00 – 09h10

Lưu ý:

     - Sinh viên đến phòng Đào tạo ký sổ văn bằng theo thứ tự số vào sổ, đến đúng giờ, ăn mặc lịch sự, không nhờ người khác ký thay và mang theo thủ tục đầy đủ gồm: phiếu thanh toán tài sản (chỉ những sinh viên có tên trong danh sách còn nợ như đã thông báo), chứng minh nhân dân, biên nhận cấp bằng (nếu có).

-  Sinh viên không tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp thì không ký sổ văn bằng theo kế hoạch trên, đồng thời đến phòng Đào tạo nhận bằng vào sáng thứ 2 và thứ 3 hàng tuần từ 08h00 đến 10h00 sau ngày 11/12/2015 (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định và những ngày phòng Đào tạo có lịch ký sổ phát bằng cho những sinh viên khác).

Những sinh viên có mặt ký vào sổ văn bằng theo kế hoạch trên, thì sẽ tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp. Lễ trao bằng tốt nghiệp tổ chức vào lúc 7h00 ngày 08/12/2015 tại Hội trường Phượng Vỹ - P.100

 Khoa

Thứ tự số vào sổ /Số lượng sinh viên (SV)/lớp

Giờ

Ngày ký sổ bằng

Lâm nghiệp

2029/2015 – 2037/2015: 09 SV các lớp DH08,09,10

07h30 – 07h45

10/12/2015

2038/2015 – 2102/2015: 65 SV các lớp DH11

07h45 – 08h45

2103/2015 (DH12LN); 3109/2015 (DH10CB)

Nông học

2385/2015 – 2391/2015: 07 SV lớp DH10BV

08h45 – 09h40

2393/2015 – 2454/2015: 62 SV lớp DH11BV

2455/2015 – 2533/2015: 79 SV lớp DH11NH

09h40 – 10h45

275/2015: 01 SV lớp TC08NH

08h00

Kinh tế

1546/2015 – 1552/2015: 07 SV các lớp LT12,13

07h00 – 07h30

1777/2015 – 1801/2015: 25 SV các lớp DH09,10

1802/2015 – 1824/2015: 23 SV lớp DH11KE

07h30 – 08h00

1837/2015 – 1864/2015: 28 SV lớp DH11KM

08h00 – 08h30

1865/2015 – 1872/2015: 08 SV lớp DH11KN

1873/2015 – 1888/2015: 16 SV lớp DH11KT

08h30 – 09h00

1889/2015 – 1900/2015: 12 SV lớp DH11QT

1901/2015 – 1904/2015: 04 SV lớp DH11TC

1905/2015 – 1909/2015: 05 SV lớp DH11TM

1910/2015 – 1948/2015: 39 SV lớp DH12KE

09h00 – 09h30

1949/2015 – 1950/2015: 02 SV lớp DH12KM

1951/2015 – 1966/2015: 16 SV lớp DH12KN

09h30 – 10h00

1967/2015 – 1982/2015: 16 SV lớp DH12KT

1983/2015 – 2004/2015: 22 SV lớp DH12QT

10h00 – 10h20

2005/2015 – 2014/2015: 10 SV lớp DH12TC

10h20 – 10h40

2015/2015 – 2028/2015: 14 SV lớp DH12TM

148/2015 – 164/2015: 17 SV các lớp TC06,07,08,09

08h00 – 08h30

272/2015 – 274/2015: 03 SV lớp TC10QTTD

126/2015 – 192/2015: 67 SV các lớp CD09,10,11,12,13

08h00 – 09h00

Lưu ý:

     - Sinh viên đến phòng Đào tạo ký sổ văn bằng theo thứ tự số vào sổ, đến đúng giờ, ăn mặc lịch sự, không nhờ người khác ký thay và mang theo thủ tục đầy đủ gồm: phiếu thanh toán tài sản (chỉ những sinh viên có tên trong danh sách còn nợ như đã thông báo), chứng minh nhân dân, biên nhận cấp bằng (nếu có).

-  Sinh viên không tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp thì không ký sổ văn bằng theo kế hoạch trên, đồng thời đến phòng Đào tạo nhận bằng vào sáng thứ 2 và thứ 3 hàng tuần từ 08h00 đến 10h00 sau ngày 11/12/2015 (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định và những ngày phòng Đào tạo có lịch ký sổ phát bằng cho những sinh viên khác).

Những sinh viên có mặt ký vào sổ văn bằng theo kế hoạch trên, thì sẽ tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp. Lễ trao bằng tốt nghiệp tổ chức vào lúc 7h00 ngày 11/12/2015 tại Hội trường Phượng Vỹ - P100.       

Địa điểm

Thứ tự số vào sổ /

Số lượng sinh viên (SV)/lớp

Giờ

Ngày ký sổ bằng và tổ chức lễ

Phân hiệu

Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM

tại Ninh Thuận

1561/2015 – 1587/2015: 27 SV lớp LT12DTNT

07h00 – 08h00

27/11/2015

2187/2015 – 2196/2015: 10 SV lớp DH11DLNT

2672/2015: 01 SV lớp DH10QLNT

2756/2015 – 2757/2015: 02 SV lớp DH11QLNT

Phân hiệu

Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM

tại Gia Lai

1544/2015 – 1545/2015: 02 SV các lớp DH09KEGL, 09NHGL

07h00 – 08h30

04/12/2015

1825/2015 – 1836/2015: 12 SV  lớp DH11KEGL

2071/2015: 01 SV  lớp DH11LNGL

2130/2015 – 2133/2015: 04 SV lớp DH10QMGL

2331/2015 – 2353/2015: 23 SV lớp DH11QMGL

2392/2015: 01 SV lớp DH10NHGL

2534/2015 – 2555/2015: 22 SV lớp DH11NHGL

2666/2015 – 2671/2015: 06 SV lớp DH10QLGL

2739/2015 – 2755/2015: 17 SV lớp DH11QLGL

2983/2015 – 2993/2015: 11 SV  lớp DH11BQGL

3110/2015 – 3114/2015: 05 SV các lớp DH10NHGL,QLGL; DH11QLGL,QMGL

Trường Chính trị

tỉnh Lâm Đồng

165/2015 – 222/2015: 58 SV lớp TC10PTBT

07h00 – 08h00

19/12/2015

Trung tâm GDTX tỉnh Bến Tre

223/2015 – 271/2015: 49 SV lớp TC10PTLD

07h00 – 08h00

25/12/2015

Lưu ý:

     - Sinh viên đến ký sổ văn bằng theo thứ tự số vào sổ, đến đúng giờ, ăn mặc lịch sự, không nhờ người khác ký thay và mang theo thủ tục đầy đủ gồm: phiếu thanh toán tài sản (chỉ những sinh viên có tên trong danh sách còn nợ như đã thông báo), chứng minh nhân dân, biên nhận cấp bằng (nếu có).

 

-  Sinh viên không tham dự lễ trao bằng tốt nghiệp thì không ký sổ văn bằng theo kế hoạch trên, đồng thời đến phòng Đào tạo – Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM nhận bằng vào sáng thứ 2 và thứ 3 hàng tuần từ 08h00 đến 10h00 sau ngày 25/12/2015 (trừ ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định và những ngày phòng Đào tạo có lịch ký sổ phát bằng cho những sinh viên khác).

Số lần xem trang: 12242
Điều chỉnh lần cuối: 25-11-2015

Các thông tin tốt nghiệp

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 tháng 06 năm 2022 (13-06-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 03/2022 (đợt 1) (29-03-2022)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 tháng 03 năm 2022 (05-03-2022)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 4 tháng 12 năm 2021 (08-12-2021)

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 9/2021 (đợt 3) (02-10-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 09/2021 (17-09-2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (13-09-2021)

Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2021 (21-06-2021)

Thông báo V/v "Kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp (07-06-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai bốn năm

Xem trả lời của bạn !