Thống kê


Đang xem 281
Toàn hệ thống: 1094
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Căn cứ Điều 12- Đăng ký học lại trong"Quy định đào tạo đại học ,cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ" ban hành theo Quyết định 1302/QĐ-ĐT-ĐHNL ngày 05 tháng 08 năm 2008 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm TP.HCM   quy định về việc đăng ký học phần cải thiện bổ sung thêm QD2834/QĐ-ĐT-ĐHNL . Sinh viên xem QD2834 tại đâydata/file/QuyCheQuiDinh/QD2834_VE_HOC_PHAN_CAI_THIEN.PDF .

Số lần xem trang: 12922
Điều chỉnh lần cuối: 15-02-2012

Quy chế đào tạo đại học cao đẳng theo học chế tín chỉ

Quy chế học vụ - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (Quyết định số 2500/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 18 tháng 08 năm 2021) (20-08-2021)

Quy chế học vụ - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (Quyết định số 2600/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 08 tháng 08 năm 2018) (22-08-2018)

Quyết định Ban hành quy định về công tác cố vấn học tập - Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM (23-03-2016)

Quy chế học vụ - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (Quyết định số 1712/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 23 tháng 7 năm 2014) (28-07-2014)

Quyết định 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học - Cao đẳng theo hệ tín chỉ (28-07-2014)

Tài liệu thi viên chức, chuyển ngạch (02-12-2013)

Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (26-02-2013)

Thông tư 55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 qui định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học. (26-02-2013)

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XÉT CHUYỂN TRÌNH ĐỘ VÀ HỆ ĐÀO TẠO (20-12-2012)

QUY ĐỊNH 1302/QĐ-ĐT-ĐHNL ký ngày 05/09/2008 về Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của ĐH Nông Lâm TPHCM (08-12-2008)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám một tám sáu

Xem trả lời của bạn !