Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 540
Toàn hệ thống: 2358
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM v/v: QUY ĐỊNH VỀ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ VỪA HỌC, VỪA LÀM (HỆ TẠI CHỨC CŨ)

    BỘ GIÁO DC ÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

 ĐẠI HC NÔNG LÂM TP.HCM               Độc lp -Tự do - Hạnh phúc

------------------------------                  ------------------

Số: 1601 /2005/QĐ/ĐT- VHVL     TP.HCM, Ngày 16  tháng10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HIU TRƯỞNG ĐẠI HC NÔNG LÂM TP.HCM

v/v: QUY ĐỊNH VỀ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ VA HC, VỪA LÀM

(HỆ TI CHC CŨ)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM TP.HCM

 

-       Căn cứ Quyết định s 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Th Tướng Chính ph v vic ban hành "Điều l trường Đại hc".

-       Căn cứ theo Quyết định s 118/2000/QĐ-TTg của Th tướng Chính ph v/v thay đổi t chc ca ĐHQG TP.HCM, theo đó ĐH Nông Lâm Tp.HCM tách ra thành trường đại hc trc thuc B GD&ĐT.

-       Căn cứ Quyết định s 3676/GD-ĐT ngày 9/12/1994 của B trưởng B GD&ĐT về vic ban hành Quy chế v thi và kim tra hc phn, thi và công nhận tt nghip cho h đào tạo ti chc các trường Đại hc và Cao Đẳng.

-       Căn cứ theo Quyết định s 01/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/1/2001 của B trưởng B GD&ĐT về vic thi tuyn sinh vào các trường đại hc và cao đẳng theo hình thc va hc va làm (hệ ti chc cũ) thuộc phương thức giáo dc không chính quy.

-       Theo đề ngh ca Trưởng phòng Đào tạo.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành "Quy chế hc tp h va hc va làm" kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Giao cho Trưởng phòng đào tạo hướng dn các Khoa/Bộ môn và các cơ sở liên kết đào tạo thc hin quy chế. Trong quá trình thực hin, Trưởng phòng đào tạo có th trình Hiu trưởng xem xét, bổ sung hoc sa đổi Quy chế này.

Điều 3: Quy chế này có hiu lc thi hành ngay cho sinh viên h va hc va làm ti trường Đại hc Nông Lâm TP.HCM và đào tạo ti các cơ sở liên kết đào tạo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 4: Các Trưởng Khoa, Bộ môn trc thuc, các phòng chức năng, các cơ sở liên kết đào tạo vi trường, chịu trách nhim thi hành Quyết định này.

HIỆU TRƯỞNG        

 

PGS,TS  BÙI CÁCH TUYẾN

   BỘ GIÁO DC ÀO TẠO       CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

 ĐẠI HC NÔNG LÂM TP.HCM            Độc lp -Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------           -----------------------------------

               

QUY CHẾ HC TP CA SINH VIÊN H VA HC VA LÀM

(Ban hành theo Quyết định s   1601 /2005/QĐ/ĐT-VHVL

Ngày16 tháng 10 năm 2005

của Hiu trưởng trường Đại hc Nông Lâm TP.HCM)

 

CHƯƠNG I: NHỮNG VN ĐỀ CHUNG

 

Điều 1: Sinh viên

1.1        Muốn theo hc h va hc va làm ca Trường Đại Hc Nông Lâm TP.HCM tại trường hay các cơ sở liên kết đào tạo (Trung tâm đại hc ti chc, Trung Tâm GDTX, Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng cng đồng,…)phải đáp ứng đầy đủ các yêu cu tuyn sinh theo đúng quy định ca B Giáo dc và Đào tạo.

1.2        Mỗi sinh viên s được cp mt mã s riêng, được ghi vào th sinh viên s dng khi thi, thư viện và quan h công vic vi các đơn vị trong trường.

 

Điều 2: Khoá học - Học ky - Học phn - Tín chỉ

2.1     Khoá học được tính t khi nhp hc đến khi tt nghip ra trường, bao gồm nhiu hc kỳ. Khoá học chia thành các năm học. Mỗi năm học gm mt s môn hc vi các hc phn cu thành mà sinh viên bt buc phi tích lũy. Trong toàn khóa học, sinh viên ngoài nghĩa v hc tp còn có trách nhim tham gia các hot động chung khác như tham gia lao động xây dng trường lp,bảo v môi trường, phòng chống các t nn xã hi(mãi dâm , ma túy, tuyên truyền văn hoá phẩm đồi try, phản động,…).

          Thời gian hc là 4 năm học (trừ ngành Thú Y là 5 năm) và nửa năm thực hin đề tài lun văn (hay tiểu lun) tốt nghip, bảo v (hay thi tốt nghip).

        Đầu khoá hc, Khoa/Bộ môn trc thuc theo y nhim ca Hiu trưởng thông báo cho sinh viên kế hoch hc tp và chương trình đào tạo toàn khóa, số hc phn phi hoàn thành, các quy chế hc tp thi, kiểm tra.

        Đầu năm học, Khoa/Bộ môn phi thông báo cho sinh viên biết kế hoch hc tp, hình thức t chc, phương pháp giảng dy và hc tp, chương trình các môn học, các tài liệu hc tp cn thiết, hình thức thi và thi gian thi.

2.2      Học k

Mỗi năm học gm hai hc kỳ. Học k là khong thi gian nht định bao gm  16 -18 tuần thc hc(lý thuyết, thực hành, thực tp giáo trình, rèn nghề) và 2-3 tuần thi.

        Tuỳ chương trình đào tạo, thời gian đào tạo mà mi ngành/chuyên ngành có số hc k khác nhau.

2.3    Học phn 

           Học phn là mt khi lượng kiến thc tương đối trn vn ca mt môn hc, được b trí ging dy hoàn tt trong hc k nhm to thuận li cho người hc tích lũy dn kiến thc trong quá trình hc. Mỗi môn hc có tên gi riêng (tiếng Vit và tiếng Anh) và có mã số riêng.

2.4    Tín chỉ hc tp

           Tín chỉđơn vị được dùng để đo lường khi lượng kiến thc mà sinh viên tích lũy được và tính theo quy ước như sau:

         01 tín chỉ  =  15 tiết hc lý thuyết.

                        =  30 tiết thc hành, thí nghiệm.

                        =  01 tuần l thc hành, thực tp giáo trình cơ sở

        Số lượng tín ch cn tích lũy là s lượng tín ch ti thiu mà sinh viên phi tích lũy trong toàn khoá học đối vi chương trình đào tạo được ban hành theo Quyết định ca Hiu trưởng.

 

Điều 3: Các đối tượng chính sách trong đào tạo

        Các đối tượng sau đây được hưởng chính sách ưu tiên trong đào tạo

-       Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang.

-       Là người dân tc thiu số,người Kinh hin đã và đang công tác ở min núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu hẻo lánh đặc bit khó khăn từ 3 năm trở lên

-       Thương binh được xếp hng.

-       Con liệt sĩ.

-       Người có thành tích trong lao động, sản xut và công tác được cp bng sáng chế (cấp Bộ, Ngành trở lên)hoặc thưởng huân chương.

 

CHƯƠNG II

TRÁCH NHIỆM CA CÁC KHOA, BỘ MÔN,

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KT ĐÀO TẠO TRONG T CHC ĐÀO TẠO

 

Điều 4: Trách nhiệm ca khoa/Bộ môn trong tổ chc ging dy và đánh giá sinh viên

4.1    Xây dựng và qun lý chương trình, kế hoch đào tạo, thực hin quy chế đào tạo

"       Xây dựng chương trình đào tạo tòan khóa phù hp vi quy định ca B GD&ĐT và sự phát trin kinh tế - xã hội, kế hoch hc tp từng năm học, lịch hc và thi khóa biu trong thi gian quy định để kp gi v cho sinh viên thuc các Khoa/ Bộ môn, cơ sở liên kết đào tạo.

"       Bố trí lch hc, địa điểm thc hành thc tp phù hp vi kế hach, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyt.

4.2    Quản lý vic thc hin thi khoá biu và kết hp vi các cơ sở liên kết t chc các k thi hc kỳ, thi tốt nghip.

"       Hình thức thi kết thúc hc phn hay môn hc có th là viết, vấn đáp hoặc thc hành. Đề thi phi đảm bo tính chính xác và thc hin bo mt như trong kỳ thi tuyn sinh.Trưởng b môn theo y quyn ca trưởng khoa, quyết định hình thc và nhng quy định c th để đảm bo tính nghiêm túc và công minh ca mi hình thc thi. Nếu k thi t chc ti cơ sở liên kết đào tạo, Khoa/BM cử ging viên đang có giờ ging ti địa phương hoặc tr lý giáo v tham gia coi thi và x lý các tình hung phát sinh trong khi thi, có xác nhận ca lãnh đao cơ sở liên kết là k thi t chc nghiêm túc đúng quy chế. Trong trường hp đặc bit, Khoa/BM ủy quyn cơ sở liên kết t chc thi, cần lp danh sách cán b coi thi, cán bộ giám sát, biên bản bàn giao đề thi,biên bản m đề thi, tình hình thi, biên bản bàn giao bài thi … như trong tuyển sinh ĐH,CĐ.

"       Việc hi thi và chm thi do hai cán bộ ging dy thc hin. Bảng điểm phi đủ ch ký ca hai CB chm thi và duyt ca trưởng b môn. Điểm thi phi được niêm yết công khai, chậm nht là 2 tuần sau mi k thi. Điểm thi da theo thang điểm t 0 đến 10, không có điểm lẽ. Bài thi kết thúc môn học phi được bo qun sut khoá hc.

4.3    Nhiệm v ca cán b ging dy (trường ĐHNL hay thỉnh ging) tham gia giảng dy phi có giáo trình, bài giảng, dạy đúng nội dung chương trình đào tạo theo kế hoch Khoa/Bộ môn và cơ sở liên kết đào tạo đã thống nhất. Mọi thay đổi v thi khóa biu ging dy hoc ngh dy (được phép ca đơn vị ch qun) phải báo v phòng Đào tạo ca Trường ĐHNL và cơ sở liên kết chm nht là 02 tuần trước khi lch dy bt đầu.Thời gian ging dy đối vi mt lp không được vượt quá 8 tiết/ngày. Sau khi giảng dy xong có trách nhim biên son đề thi,bảo mt và niêm phong đề thi, nhận và chm bài thi, nộp điểm thi đúng thời gian quy định.

         CBGD hay phục v hoc tham gia coi thi có hành động vi pham quy chế, nếu có đủ chứng cứ, tuy mức độ nng nhẹ, sẽ b kim điểm và thi hành k lut thích đáng theo như Quy chế Tuyn sinh hin hành.

 

Điều 5: Trách nhiệm ca cơ sở liên kết đào tạo trong công tác đào tạo

"       Theo dõi thực hin thi khoá biu ging dy ca CBGD, quá trình học tp và rèn luyn ca sinh viên ti đơn vị mình, tham gia và đề ngh xét khen thưởng sinh viên có thành tích xut sc và k lut đối vi các trường hp vi phm quy chế.

"       Tập hp và cho ý kiến c th v bo lưu kết qu hc tp,chuyển ngành hc,  tạm ngh hc,đăng ký dự thi tt nghip,…. Để  chuyn kp thi v trường ĐHNL giải quyết.

"       Giải quyết các loi đơn từ, giấy chng nhn,….liên quan.

 

CHƯƠNG III

TRÁCH NHIỆM CA SINH VIÊN TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

 

Điều 6: Sinh viên có trách nhiệm tìm hiu, nghiên cứu nm vng chương trình, kế hoch đào tạo và nhng quy chế ca B giáo dc & Đào tạo và nhng quy định ca trường, gặp g và trao đổi vi các giáo viên ch nhim (GVCN) hoặc tr lý giáo v Khoa/Bộ môn để được hướng dn, giúp đỡ trong thi gian hc tp.

 

Điều 7: Sinh viên phải d lp  đúng quy định, theo yêu cầu đảm bo cht lượng ca môn hc:

"       Đối vi môn hc thc hành, thực tp, thí nghiệm, thực tp giáo trình, thực tp tng hp, rèn nghề phi tham d 100%. Mọi trường hp vi phm đều b cm thi và phi đăng ký học li (chỉ được xét hc li, khi có lớp  kế tiếp)

"       Đối vi môn hc lý thuyết, sinh viên phải tham d ti thiu 80% số gi quy định. Sinh viên vi phạm s b cm thi.

"       Đối vi môn hc gm c lý thuyết  và thc hành, sinh viên phải tham d đủđạt phn thc hành  mi được phép d thi.

 

Điều 8: Quy định v thi và kim tra

Sinh viên có trách nhiệm chp hành nghiêm chnh quy chế thi và kim tra. Mọi vi phm quy chế s b x lý k lut nghiêm minh:

"       Phải thc hin đúng lịch thi đã được thông báo. Có mặt đúng giờ quy định ca lch thi. Nếu đến tr sau 15 phút sau khi mở đề thi s không được d thi và được xem như vắng không lý do và s nhn điểm không (0) cho học phn đó.

"       Không được ri khi phòng trong thi gian làm bài. Các trường hp hết sc đặc bit phi ra ngoài, cán bộ coi thi (CBCT) lập biên bn như quy chế tuyn sinh hin hành. Sinh viên tự ý b ra ngoài, sẽ x lý k lut đình chỉ thi.

"       Khi vào phòng thi, sinh viên phải xut trình th sinh viên hoc giy chng minh nhân dân, giấy t khác có hình đóng dấu giáp lai). Mọi trường hp vi phm đều không được phép d thi và nhn điểm không(0).

"       Trong phòng thi, phải tuyt đối phc tùng s kim tra qun lý và hướng dn k lut phòng thi ca hai CBCT. Toàn bộ các túi xách, tài liệu, vật dng cá nhân khác (như điện thoi di động,…) phải để tp trung đúng quy định. Nếu vi phm  s nhn k lut đình chỉ thi và nhn điểm không (0).

"       Bài thi làm trên giấy thi thng nht theo mu quy định. Trong khi làm bài chỉ được phép s dng mt màu mc duy nht. Không được phép dùng mc đỏ, mực tím, mực xanh lá cây  hay viết chì để làm bài thi. Giấy pháp phi có ch ký ca CBCT.

"       Trong giờ thi, phải trt tự, chấp hành nghiêm túc ni quy phòng thi và bo v bài làm ca mình. Nếu cn hi, phải xin phép CBCT và hi công khai (về nguyên tc CBCT không được gii thích gì thêm liên quan đến đề thi). Nếu đau ốm bt thường phi báo cáo vi CBCT để được gii quyết.

"       Bài thi phải viết rõ ràng, sạch sẽ, không được dùng bút xoá. Không được làm du vào bài thi.

            Sau đây là quy định v nhng bài thi không hp l và không được phép chấm:

-       Làm bài trên giấy khác vi giy thi quy định. Không có đủ ch ký ca hai CBCT.

-       Bài viết bng hai th mc khác nhau.

-       Các bài làm giống y nhau.

-       Vẽ by, viết by trong bài thi.

-       Đánh dấu hay ghi ký hiu riêng

"       Khi hết gi làm bài, phải ngng viết, im lặng,nộp bài theo th t danh sách. Khi nộp phi ghi rõ s t giy thi đã nộp, ký tên vào danh sách dự thi.

 

Điều 9: Quy định v x lý k lut sinh viên vi phm quy chế thi

        Tuỳ mc độ vi phm, căn cứ vào biên bn x lý ca CBCT có th theo các hình thức sau:

"       Khiển trách: áp dụng cho sinh viên phm mt trong các li sau: nhìn bài, trao đổi, thảo lun vi sinh viên khác, dù đã nhắc nh mt ln. Sinh viên bị khin trách môn hc nào thì b tr 25% số điểm ca môn hc đó.

"       Cảnh cáo: áp dụng đối vi TS vi phạm mt trong các li sau:

-       Đã bị khin trách môt ln nhưng tiếp tc vi phm trong bui thi.

-       Trao giấy nháp cho nhau( xử lý c hai)

-       Chép phần bài gii ca người khác hoc để cho người khác chép bài ca mình

-       Không phục tùng s qun lý, giám sát, nhắc nh ca CBCT

Sinh viên bị k lut cnh cáo   môn hc nào s b tr 50% số điểm thi ca môn hc đó.

"       Đình chỉ thi: áp dụng đối vi sinh viên vi phm mt trong các li sau:

-       Đã bị cnh cáo mt ln nhưng tiếp tục vi phạm trong bui thi.

-       Mang tài liệu trái phép vào phòng thi, sử dng giy nháp ca người khác.

-       Đưa đề thi ra ngoài nh người khác làm hộ.

-       Có hành động hoc thái độ vô l đối vi CBCT

Sinh viên bị đình chỉ thi môn hc nào s nhn điểm không (0) ở môn hc đó. Nếu b đình chỉ hai ln trong mt đợt thi s b áp dng k lut tm đình chỉ hc 01 năm. Nếu tiếp tc tái phm s b buc thôi hc.

            Trong trường hp vi phm nng hơn như gây gỗ, đe dọa hay to thương tích,... cho CBCT hay bạn hc cùng lp có th  buc thôi hc hoc truy t trước pháp lut.

"       Xử lý sinh viên thi hộ: áp dụng cho c người thi h và người nh thi hộ:

-       Vi phạm ln đầu hay ln duy nht trong toàn khoá hc: nhận điểm không (0) ở môn hc đó và đình chỉ hc 01 năm.

-       Vi phạm ln th hai: buộc thôi hc.

 

            Các trường hp k lut vi phm quy chế thi nêu trên do CBCT lp biên bn cùng tang vt và bàn giao cho BGH trường (cơ sở liên kết) xử lý và báo v Hi đồng k lut ca Trường ĐHNL TP.HCM ra quyết định chun y. Các trường hp k lut nng như đình chỉ hc, buộc thôi hc s được gi cho cơ quan chủ qun, chính quyền địa phương hoặc gia đình.

            Mọi trường hp vi phm t cnh cáo tr lên, sinh viên đều phi làm bng t kim điểm và np cho phòng đào tạo (cơ sở liên kết) trong vòng một tun l sau bui vi phm. Những sinh viên c tình vi phm, không thực hin s nhn k lut nng hơn, tăng tối thiu mt bc.

 

Điều 10: Số ln thi, vắng thi, thi lại, học li, miễn thi được quy định như sau:

"       Số ln thi trong mi đợt tp trung là không quá hai ln. Không tổ chc ln thi nào khác, ngoài hai lần thi này.

"       Sinh viên thi theo lịch đã thông báo vào một tháng trước k thi.Trong một năm học,chỉ t chc thi môn hc không quá hai ln.

Vắng thi không lý do mt môn thi s chu điểm không (0) ở môn đó, nếu vng c đợt thi (nhiều môn) xem như tự ý b hc, sẽ xoá tên trong danh sách.

Vắng có lý do chính đáng phải np đơn cùng giấy t liên quan cho phòng đào tạo ca cơ sở liên kết, chậm nht là 05 ngày sau khi thi. Nếu lý do vng được xét là chính đáng và được chp nhn, sẽ không phi nhn điểm không, được phép d thi môn hc và xem như lần thi th nht.

"       Nếu sau hai ln thi không đạt, sinh viên phải làm đơn (theo mẫu), đăng ký học và thi li môn hc n và hoàn toàn chu chi phí phát sinh. Khi đăng ký học li và thi li(mới) sinh viên được thi 2 lần. Nếu không hoàn tt th tc đăng ký, điểm thi (nếu có) sẽ không được công nhn. Kết qu thi được công nhn là điểm cao nhất trong các lần thi. Không tổ chc thi để ly điểm cao hơn (thi cải thin điểm). Đối vi môn hc t chn, nếu thi hai ln không đạt, có thể đăng ký chọn môn hc khác tương đương, có cùng tín chỉ để hc và thi thay.

"       Sinh viên sẽ được xét min hc, miễn thi đối vi các môn hc đã tích luỹ được bc hc tt nghip tương đương nếu đạt điểm tích lũy t 5,0 trở lên  vi s tín ch và ni dung ging nhau. Thời gian được bo lưu không quá 3 năm, tính từ khi tt nghip đến thi điểm làm đơn xin miễn (Điểm M dùng để đánh dấu môn được phép min). Muốn được xét min, sinh viên phải làm đơn (theo mẫu)kèm theo bảng điểm (hoặc xác nhn) do trường cũ cp. Hồ sơ xin miễn, sinh viên phải np cho cơ sở liên kết và chuyn v trường ĐHNL trong thời hn 30 ngày, tính từ ngày bt đầu hc k hay đợt tp trung.

 

Điều 11: Nghỉ hc tm thi, bị buc tm dng tiến độ hc tp và buc thôi hc

"       Sinh viên có thể làm đơn xin phép nghỉ hc tm thi trong các trường hp sau:

-     Trúng tuyển nghĩa v quân sự, tham gia lực lượng vũ trang.

-     Được cơ quan cử đi công tác dài hạn (kèm theo Quyết định điều động).

-     Bệnh đột xut nghiêm trng phi ngh điều tr dài ngày (kèm theo y chứng).

-     Gia đình gặp hoàn cnh khó khăn (thiên tai, lũ lt,…)

-      Sinh đẻ,…

Thời gian ngh hc tm thi không quá  01 năm, trừ trường hp tham gia các lc lượng vũ trang. Các trường hp đặc bit, kéo dài phải được phép ca Ban Giám Hiu. Trong một khoá hc, trừ trường hp đặc bit, không được ngh tm thi quá hai ln, mỗi ln không quá mt năm.

"       Kết thúc mi năm học nhng sinh viên có khi lượng các hc phn thi chưa đạt chiếm t 34% trở lên s đơn vị hc trình trong năm học đó thì phải dng để cng c kiến thc và thi tr n k tiếp theo

"       Sinh viên bị xoá tên hoc buc thôi hc trong các trường hp sau:

-       Tự ý ngh hc trong vòng mt tháng (30 ngày) mà chưa được s chp thun ca Ban Giám Hiu trường ĐHNL TP.HCM.

-         Không đóng đủ hc phí đúng thời gian quy định.

-         Nghỉ quá thi hn cho phép.

-         Bị k lut  mc buc thôi hc.

-         Học lc kém.

-         Đã nhận mc k lut đình chỉ hc tp 01 năm.

 

Điều  12: Về cp bng điểm, về bo lưu kết qu sau khi thôi hc

"       Về cp bng điểm: trong qúa trình học, khi cần thiết, hằng năm sinh viên có thể đề ngh Trường (qua phòng đào tạo) cấp bng điểm; Khi tốt nghip, mổi sinh viên ngoài bng tt nghip, sẽ được cp ti đa 5 (năm) bảng điểm vi du đỏ; để làm các vic này, sinh viên phải np l phí theo quy định.

"       Về bo lưu kết qu sau khi tm dng hay thôi hc

        Trong thời hn không quá 3 năm kể t khi thôi hc, sinh viên có điểm trung bình hc tp đạt t 5 điểm tr lên và s n không quá 20 tín chỉ trong sut khoá hc (tương đương 10% tổng s tín ch quy định) được quyn đăng ký học và thi mi các hc phn b điểm kém. Số ln thi các hc phn này ti đa là hai lần trong nhng năm học thêm. Quá thời hn trên, không xét học và thi thêm ln nào na, chỉ cp chng nhn hc lc.

       

Điều 13: Quy định v thc tp và công nhận tt nghip

"       Hình thức hc tp và đánh giá cuối khóa công nhn tt nghip: Tuỳ  theo tính cht ngành đào tạo và tu theo kh năng, đặc điểm ca sinh viên, ở cui khóa hc có th được hướng dn thc hin mt trong các hình thc sau:

-       Luận văn tốt nghip (LVTN)

-       Tiểu lun đồng thi được hướng dn ph đạo ni dung hc, thi hai môn cơ sở và chuyên môn  tng hp vi ni dung, chương trình và hình thức thi theo đề ngh ca Khoa/BM được Hiu trưởng phê duyt. .

Sinh viên được chn thc hin hình thc nào mt trong các hình thc nêu trên theo quy định sau:

-       Nhận đề tài thc hin lun văn tốt nghip khi điểm trung bình hc tp t cận  7 trở lên (lấy điểm cao nht sau hai ln thi) và không nợ quá 12 tín chỉ (# 5 % t?ng số  tín chỉ) riêng diện chính sách, có thể có s tín ch n không quá 20 tín chỉ ( # 10% tổng s tín ch quy định cho toàn khoá hc).

-       Các sinh viên có học lc trung bình s nhn tiu lun vi ni dung thc tp tay ngh vi thi gian ngn (hai tháng) tại cơ sở và nếu được đánh gía hoàn thành tốt đề cương thực tp xem như đủ tư cách về chuyên môn để d thi tt nghip.

Trong trường hp thc hin đề tài thc tp tt nghip, gặp khó khăn đột xut, ngoài ý muốn không th khc phc, có ý kiến ca cơ sở hoc địa phương và ý kiến đề ngh ca ging viên hướng dn và b môn qun lý, với tư cách đạo đức tt, sinh viên có thể được xét d thi hai môn hc tt nghip. 

 

"       Điều kin tt nghip 

            Sinh viên sẽ được công nhn khi đạt các điều kin sau:

1)     Không bị k lut t mc đình chỉ hc tp tr lên, không ở thi gian thi hành án hoc khi tố.

2)     Tích lũy đủ môn hc và s tín ch quy định cho ngành đào tạo.

3)     Điểm tích lũy cui khóa đạt t 5,00 trở lên và không có môn hc nào có điểm dưới 5,00.

 

"       Phân lo?i t?t nghi?p

1)   Lo?i xu?t s?c          :     từ  9,00 trở lên

2)   Lo?i gi?i                 :     từ  8,00 đến c?n 9,00

3)   Lo?i khá                 :     từ  7,00 đến c?n 8,00

4)   Lo?i trung bình khá         :     từ  6,00 đến c?n 7,00

5)   Lo?i trung bình        :     từ  5,00 đến c?n 6,00

 

"       C?p phát văn b?ng tốt nghi?p

       Thực hi?n đúng theo quy chế qu?n lý v?n b?ng c?a Bộ Giáo dc và Đào tạo. Trường ch cp mt ln    không cp li trong mi trường hp.

 

"       Sinh viên không đủ điều kin tt nghip

 

1)Những sinh viên không đủ điều kin d thi tt nghiệp do nhân cách, trong vòng 3 năm kể t ngày xét tư cách dự thi tt nghip ln trước, nếu được xóa án, xoá kỷ lut hoc hết thi gian thi hành án (được cp thm quyn xác nhn) thì được nhà trường xem xét cho d thi tt nghip.

2)Những sinh viên thi tt nghiệp không đạt yêu cu hoc không đạt điều kin để d thi s được thi vào k thi tiếp theo vào khong 3-6 tháng sau, song số ln thi li không quá 2 lần và ch thi li nhng hc phn thi chưa đạt. Để thc hin điều này, sinh viên phải chu các l phí liên quan theo quy định ca Khoa.

Trong trường hp bo v không thành công lun văn, sinh viên sẽ không được bo lưu luận văn để sa cha, bổ sung. Không sớm hơn ba tháng, sau lần bo vệ, sinh viên có thể  làm th tc xin được xét d thi môn hc tt nghip (thông qua cơ sở liên kết, Khoa và phòng Đào tạo ĐHNL) vào thời điểm Khoa/ Bộ môn có t chc thi. Để thc hin điều này, sinh viên phải chu các l phí liên quan theo quy định ca Khoa.

Qua tối đa ba lần  thi tt nghip trong thi gian quy định, nếu không đạt, sinh viên sẽ ch nhn chng nhn hc lc.

3)Những sinh viên đã bảo v lun văn tốt nghip (khoá cũ, diện chính sách) nhưng chưa trả n môn hc trong thi gian quy định.

4)Những sinh viên không thc hin vic xut trình bn chánh văn bằng tt nghip THPT (diện thi) hay bằng tt nghip ĐH, CĐ (diện min thi đầu vào) để đối chiếu kim tra hoc qua xác minh phát hin bng gi ca cp có thm quyn.

 

 

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHON THI HÀNH

 

Điều 14: Quy chế này được áp dng ngay t năm học 2005 -2006 cho tất c sinh viên h va hc va làm ti trường hay ti các cơ sở liên kết. Mọi quy định trước đây trái với quy chế này đều b hũy bỏ.

 

 

                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                        PGS. TS. BÙI CÁCH TUYẾN

Số lần xem trang: 12880
Điều chỉnh lần cuối: 27-02-2008

Hệ đại học vừa làm vừa học

Quyết định V/v sửa đổi bổ sung “Hướng dẫn chi tiết thực hiện Quy chế đào tạo đối với sinh viên đại học, cao đẳng (14-10-2008)

QUY CHẾ Đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học 2007 (24-09-2007)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy tám năm chín

Xem trả lời của bạn !