Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 300
Toàn hệ thống: 1345
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO V/v Bổ sung Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành theo quyết định số 04/1999/QĐ-BGD&ĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

–––¨–––

Số: 02/2004/QĐ-BGD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––¨––––––

Hà nội, ngày 23 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

V/v Bổ sung Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành theo quyết định số 04/1999/QĐ-BGD&ĐT

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án : ỎMột số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng; môn Chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghềÕ;

Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Điều 13 của Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 04/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được bổ sung khoản 4 như sau:

"4. Sinh viên các trường đại học, cao đẳng hệ chính quy phải thi cuối khóa các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và được áp dụng đối với sinh viên các trường đại học, cao đẳng hệ chính quy từ khóa tuyển sinh năm 2002 trở đi. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Ông Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học chịu trách nhiệm hướng dẫn các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng thực hiện quyết định này.

Điều 4: Các ông/bà Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, giám đốc các đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                             BỘ TRƯỞNG              

Nơi nhận :                                                                               

- Ban khoa giáo TW

- Ban Tư tưởng-Văn hóa TW

- ủy ban VHGD-TNTN&NĐ của QH                     Nguyễn Minh Hiển

- Hội đồng quốc gia Giáo dục

- Văn phòng Chính phủ

- Như điều 3&4 (để thực hiện)                                               

 - Công báo

- Các Bộ, Ngành có trường

- Lưu VP, Vụ ĐH&SĐH, Vụ PC 

Số lần xem trang: 12611
Điều chỉnh lần cuối: 27-02-2008

Hệ đại học - cao đẳng chính qui

Quy chế ĐTĐH-CĐ (kèm theo Quyết định 25 /2006/QĐ-BGDĐT) (26-02-2008)

Quy định về học tập của Đại học Nông Lâm TPHCM (13-03-2007)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy hai sáu một

Xem trả lời của bạn !