Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 492
Toàn hệ thống: 1429
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Quy định này cung cấp cho sinh viên đang làm đề tài các hướng dẫn liên quan đến hình thức và trình bày Khóa luận tốt nghiệp. Hình thức liên quan đến các vấn đề như: lề trang in, kiểu chữ, khoảng cách dòng….Trình bày liên quan đến câu văn, viết tắt, trình bày tài liệu tham khảo….Đây là các yêu cầu tối thiểu, đề nghị sinh viên nghiên cứu kỹ trước khi viết và trình bày Khóa luận. Sinh viên có thể tham vấn thêm từ giảng viên hướng dẫn.

QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH DẠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Ban hành theo Quyết định số 1255/2007/QĐ-ĐT, ngày  06   tháng 8 năm  2007 của  Hiệu trưởng)

Quy định này cung cấp cho sinh viên đang làm đề tài các hướng dẫn liên quan đến hình thức và trình bày Khóa luận tốt nghiệp. Hình thức liên quan đến các vấn đề như: lề trang in, kiểu chữ, khoảng cách dòng….Trình bày liên quan đến câu văn, viết tắt, trình bày tài liệu tham khảo….Đây là các yêu cầu tối thiểu, đề nghị sinh viên nghiên cứu kỹ trước khi viết và trình bày Khóa luận. Sinh viên có thể tham vấn thêm từ giảng viên hướng dẫn.

1. Định dạng của các phần trong khóa luận

1.1. Độ dài và nội dung khóa luận

            Khóa luận nên dày khoảng 40 đến 50 trang khổ giấy A4 in một mặt  bao gồm cả hình vẽ, bảng biểu, đồ thị minh họa. Đánh máy bằng bảng mã chữ  Unicode, kiểu chữ: Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1,5 (24 - 26 dòng/trang), lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, lề trên 3 cm và lề dưới 2 cm, đánh số trang ở giữa của lề dưới, trừ trang tựa các Chương có lề trên là 5 cm. Bản photocopy không được lệch dòng, không cuốn giấy. Không được dùng quá một kiểu phông chữ cho toàn khóa luận. Không trang trí những hình không cần thiết trong khóa luận. Không viết hoa hoặc viết in tên các loại thuốc, biệt dược và các chất hóa học.

Sau khi sửa chữa hoàn chỉnh, khóa luận được đóng bìa màu xanh lá cây (giấy thường)

Khóa luận phải được trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc, đảm bảo tính chính xác và không được tẩy xoá, nhằm giúp người đọc có kiến thức tổng quát, vẫn hiểu được chủ đề trình bày, và bất cứ ai quan tâm đều có thể lập lại thí nghiệm kiểm tra kết quả mà tác giả đã công bố. Thuật ngữ trong khóa luận phải được dùng chính xác và thống nhất. Tên La tinh của các loài sinh vật (cây, con) phải được in nghiêng. Khóa luận là báo cáo về một công việc đã hoàn thành nên sử dụng thì quá khứ ở Chương Nội dung (vật liệu) và Phương pháp nghiên cứu (Ví dụ: Thí nghiệm đã được tiến hành từ... tại...).

1.2 Trang bìa:

Trang bìa của khóa luận tốt nghiệp phải tuân thủ một cách tuyệt đối các quy định về định dạng theo mẫu tại phụ lục 1.

1.3. Trang tựa của khóa luận (trang i): xem phụ lục 2

1.4. Cảm tạ (trang ii)

Nên ngắn gọn, không quá 1 trang, không trang trí gì thêm.

1.5. Tóm tắt (trang iii)

            Tóm tắt bao gồm tên đề tài, thời gian và điạ điểm nghiên cứu, tóm lược cách bố trí thí nghiệm/nghiên cứu/điều tra và trình bày kết quả chủ yếu đã đạt được. Tóm tắt không quá 2 trang, dãn dòng 1,5. Nội dung phải được viết như thế nào để độc giả chỉ đọc phần này vẫn hiểu được nội dung chính của khóa luận. Trong phần này không trình bày các thảo luận và đề nghị, không chứa các bảng số, biểu đồ và các trích dẫn. Mẫu hình thức của tóm tắt được trình bày ở Phụ lục 3.

1.6 Mục lục (trang iv)

            Bao gồm các phần trong khóa luận, kể cả các phần trước chương 1. Mục lục có thể gồm bốn cấp tiêu đề. Ít nhất phải có 2 tiêu đề con trong cùng một cấp. Mục lục nên nằm gọn trong 1 trang. Xem phụ lục 4.

1.7. Danh sách các chữ viết tắt, bảng số, hình và biểu đồ

Cần liệt kê các ký hiệu và chữ viết tắt (nếu có). Bảng danh sách các chữ viết tắt và ký hiệu đặt ở sau trang Mục Lục và phải được chú dẫn đầy đủ ngay sau chữ viết tắt đó. Thí dụ: FAO (Food and Agriculture Organization), IRRI (International Rice Research Institute). Trang liệt kê DANH SÁCH CÁC BẢNG, DANH SÁCH CÁC HÌNH (kể cả Biểu đồ, Đồ thị và Hình chụp) sau trang DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT.

Các trang ở trước Chương 1 phải được đánh số La mã kiểu chữ nhỏ (i, ii, iii, iv, v...). Các trang của phần chính gồm cả tài liệu tham khảo và phụ lục phải được đánh số liên tục bằng số Ả rập (1,2,3...) ở giữa của lề dưới trang in.

1.8 Các phần chính của Khóa luận

            Chữ "Chương” (dòng 1), cách lề trên 5 dòng, chữ thường (normal), cỡ chữ 18. Tựa đề của chương (dòng 2), in đậm, chữ in hoa, cỡ chữ 16. Mỗi tiểu mục ít nhất một đọan văn. Nếu đoạn văn ở hai trang thì phải có ít nhất hai dòng ở mỗi trang, nghiã là hai dòng ở cuối trang này và hai dòng ở đầu trang kia. Nếu tiểu mục ở cuối trang cũng tuân theo qui luật này, nghiã là tiểu mục và hai dòng ở cuối trang này và hai dòng ở đầu trang kia. Trong bài viết không tô đậm, in nghiêng các đoạn văn hoặc các mệnh đề có ý chính (câu chủ), chỉ có Mục và Tiểu Mục được tô đậm mà thôi.

Chương 1  MỞ ĐẦU (phải nêu lên được tính cấp thiết của đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mục đích/mục tiêu hoặc yêu cầu nghiên cứu)

Chương 2  TỔNG QUAN (cuối chương này cần có kết luận để làm sáng tỏ nghiên cứu hiện nay của tác giả)

Chương 3  NỘI DUNG (VẬT LIỆU) VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (cần trình bày rõ ràng và chính xác. Nếu sử dụng phương pháp mới (hoặc ít phổ biến) thì nên trình bày đầy đủ trong phần Phụ Lục. Nếu phần nội dung và phương pháp nghiên cứu ngắn dưới 3 trang thì nên đưa vào chương 1 sau phần mục tiêu nghiên cứu)

Chương 4  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Chương 5  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

-         Kết luận phải khẳng định được những kết quả đạt được, những đóng góp mới. Kết luận cần ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm. Chỉ kết luận những vấn đề gì đã làm.

-         Phần đề nghị phải xuất phát từ nội dung nghiên cứu. Đề nghị phải cụ thể, rõ ràng, thiết thực và có thể áp dụng được.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

* Lưu‎ ‎ý: tùy theo đặc thù của từng ngành/chuyên ngành, trưởng khoa, BM có thể quy định cụ thể  bố cục của khóa luận tốt nghiệp.

 

 

 

2. Quy định liên quan đến trích dẫn, viết tắt, trình bày tài liệu tham khảo…

2.1. Kiểu đánh số của hình, bảng và phương trình

            Bảng số sẽ được trình bày: bảng và số thứ tự (in đậm), rồi đến tên gọi của bảng đặt phiá trên thân bảng (Thí dụ: Bảng 4.1: Trọng lượng bình quân của lá đay trong các lô thí nghiệm). Tương tự, số thứ tự và tên gọi của Hình và Biểu đồ đặt phía bên dưới. Số của hình, bảng và phương trình phải phản ảnh được  số chương. Thí dụ: Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong Chương 3. Tất cả các hình, bảng  trích từ các nguồn khác phải được ghi chú rõ ràng, chẳng hạn: ..... (Nguồn: Theo Nguyễn văn A, 1979; Edward, 1964). Trích dẫn phải được liệt kê đầy đủ và chính xác như trong Tài liệu Tham khảo. Các bảng lớn có thể dùng cỡ chữ tối thiểu 10.

Nếu các bảng quá ngắn (chỉ có một dòng số) nên đưa vào trong bài viết  theo sát  ngay sau đoạn văn mà nó được đề cập. Những bảng dài nên đặt ở các trang riêng ngay sau khi đề cập. Các bảng, biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng biểu là lề trái của trang in (nghiã là phần chữ được đọc từ trái sang phải), việc đánh số trang phải thống nhất trong khóa luận.  Nên tận dụng khả năng của các loại máy photocopy để giảm kích cỡ của các bảng rộng hay đồ thị cho phù hợp với khổ trang A4. Nếu sử dụng máy tính để soạn thảo khóa luận, nên lập những tập tin riêng cho từng phần bài viết và phần bảng biểu để linh động sắp xếp theo các yêu cầu. Nếu trang quá lớn (các bản đồ, bảng số quá lớn), phải gấp trang thì nếp gấp nên theo chiều từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên sao cho sau khi gấp xong kích cỡ nhỏ hơn trang A4 nhằm giúp người đóng sách đóng cho đúng và tránh xén nhầm vào vị trí gấp giấy.

Khi đề cập đến bảng và hình trong bài viết phải chỉ cụ thể số của chúng như "...được trình bày ở Bảng 4.1" hay "..... (xem Hình 3.1)". Không được sử dụng các dạng "như  được cho thấy ở bảng dưới đây", hay " trong đồ thị tọa độ X,Y theo sau".

2.2. Đơn vị đo lường và chữ viết tắt

            Hệ thống đơn vị quốc tế (SI) được dùng trong toàn bài viết. Các ký hiệu khác do tác giả đặt ra không được trùng lắp với các ký hiệu của đơn vị SI (m, km, kg, kPa, kN ...). Viết hoa các đơn vị là Tên riêng (kg = kilogam, nhưng K = Kelvin). Các đơn vị thuộc hệ thống đo lường Anh có thể được trình bày nhưng phải kèm theo chuyển đổi ra đơn vị SI tương đương trong ngoặc theo sau. Không sử dụng các đơn vị đo lường “dân gian”, không thể định lượng so sánh được (như một nhúm, bằng ngón chân cái...). Học viên phải tham khảo tài liệu Chuyển đổi Đơn vị và Công thức cho đúng với các yêu cầu. Trình bày giá trị (số đo, đếm ...) và đơn vị tính đúng theo từ vựng tiếng Việt. Thí dụ 15,8 cm (không được trình bày 15.8 cm hoặc 15.8cm. Nghiã là giữa giá trị và đơn vị tính có một ký tự rỗng, giữa hàng đơn vị và hàng thập phân ngăn cách bởi dấu phẩy). Khoảng biến động của hai giá trị phải cách nhau mỗi bên bằng một ký tự rỗng giữa ký hiệu "-", thí dụ 18 - 25 km (không được trình bày 18-25 km hay 18-25km).

2.3. Phương trình toán học

            Một phương trình phải được trình bày rõ ràng và dưới dạng như sau:

                                                                   b                     f + g

a = b / c và d = (f + g) / (hj)  thay vì     a =  ----  và     d =  ----------

                                                                   c                        hj

            Tuy vậy, phải thận trọng trong tất cả các trường hợp để tránh bị hiểu lầm. Khi các ký hiệu nào xuất hiện trong bài viết lần đầu tiên thì ký hiệu đó phải được giải thích, và các đơn vị phải đi theo ngay sau phương trình mà chúng xuất hiện trong đó. Nếu cần, ở phần Phụ lục phải trình bày một danh sách các ký hiệu đã sử dụng và ý nghĩa của chúng. Tất cả các phương trình nên được đánh số trong ngoặc đặt ở lề phải, ví dụ:

            Ãnh hưởng cuả nhiệt độ đến hô hấp duy trì được diễn tả như sau (Penning de Vries và ctv, 1989):

Rm = Rm,r * 2 (Tav - Tr)/10                                                                                         (2.2)

trong đó:

            Rm   là mức độ thực tế cuả hô hấp duy trì (RMCR, kg CH2O ha-1 d-1),

            Tav  là nhiệt độ bình quân hàng ngày (TAV, oC), và

            Tr     là nhiệt độ tối thiểu phát triển (TREF, oC).

2.4. Các chương trình máy tính

            Tất cả các chương trình máy tính (như chương trình phân tích thống kê, mô phỏng cây trồng...) được dùng trong nghiên cứu nên được đề cập rõ trong Chương Nội dung và Phương pháp Nghiên cứu, chẳng hạn “số liệu được xử lý thống kê bằng phần mềm MSTATC 1.2 (1991), các hình được vẽ bằng phần mềm HAVARD GRAPHICS 3.0 (1992)”. Nếu cải biên trên các phần mềm có sẵn, hay sử dụng một phần mềm mới đã được phát triển trong  nghiên cứu thì điều này nên được diễn tả bằng lưu đồ (flowchart) trong khóa luận hay phần Phụ lục và chứng minh cẩn thận bằng tài liệu.

2.5. Cách dẫn chứng tài liệu và tác giả trong bài viết

Tất cả tài liệu có dẫn chứng trong khóa luận đều phải được liệt kê trong phần Tài liệu Tham khảo và ngược lại. Trong bài viết, bất cứ dẫn chứng nào cũng phải kèm tên tác giả và thời điểm công bố (xuất bản). Nếu tác giả người nước ngoài chỉ cần liệt kê HỌ. Nếu tài liệu chuyển ngữ sang tiếng Việt, cách dẫn chứng như trên. Nếu tác giả là người Việt và tài liệu tiếng Việt  hoặc tiếng nước ngoài thì liệt kê đầy đủ như chính tác giả đã viết. Sau đây là vài thí dụ.

(1) Dẫn liệu của một tác giả (cách viết này áp dụng chung cho cách viết của đồng tác giả hoặc của nhiều tác giả)

* Theo Nair (1987), kỹ thuật canh tác theo băng có thể giữ vai trò quan trọng ...

* Hoặc kỹ thuật canh tác theo băng có thể giữ vai trò quan trọng … (Nair, 1987).

* Theo Bùi Xuân An (1996), kỹ thuật túi khí sinh học đã giải quyết …. (trích tài liệu tiếng Việt)

* Kỹ thuật túi khí sinh học đã giải quyết … (B.X. An, 1997). (trích tài liệu tiếng nước ngoài)

* Vào năm 1989, Mercado đã báo cáo rằng...

Lưu ý rằng các dấu vòng đơn ( ) đặt sát với Năm công bố và cách một ký tự rỗng với từ phía trước, dấu phẩy (,) sát với cụm từ phía trước. Đây cũng là qui luật chung cho việc ngắt câu trong lúc đánh máy.

 (2) Dẫn liệu của đồng tác giả thì phải liệt kê đủ hai tác giả, nối với nhau bằng liên từ . Thí dụ: East và West (1972) đã phát triển một kỹ thuật có giá trị. Không được phép dùng dấu & thay cho từ và trong bài viết.

(3) Dẫn liệu nhiều hơn hai tác giả, chỉ cần nêu tên tác giả thứ nhất và ctv, năm

             .... giúp duy trì lượng hữu cơ và độ phì trong đất (Kang và ctv, 1984).

(4) Dẫn liệu từ hai tác phẩm của nhiều tác giả khác nhau, phải liệt kê đủ các tác giả và phân biệt nhau bằng dấu chấm phẩy (;). Thí dụ:

Có nhiều loại mô hình thủy lợi đã được phát triển trong các hệ thống canh tác khác nhau (Mahbub và ctv, 1975; Kraazt, 1975).

(5) Nếu dẫn liệu không tìm được tài liệu gốc mà ghi nhận nhờ một tài liệu khác của tác giả khác  (hạn chế tối đa hình thức này).

Briskey (1963) cho rằng …… (trích dẫn bởi Nguyễn Ngọc Tuân, 1996).

6. Tài liệu tham khảo và sách trích dẫn

            Tài liệu tham khảo phải bao gồm tất cả các tác giả với công trình có liên quan đã được trích dẫn trong khóa luận. Các chi tiết phải được ghi đầy đủ, rõ ràng và chính xác để độc giả quan tâm có thể tìm được tài liệu đó. Hiện nay có nhiều hệ thống qui định khác nhau. Dưới đây là cách viết thống nhất trong khóa luận các ngành được đào tạo tại Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh.

* Sắp xếp tài liệu tham khảo tiếng Việt riêng, tiếng nước ngoài riêng; khối tiếng Việt sắp xếp trước. Nếu tài liệu của tác giả người nước ngoài đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt thì sắp vào khối tài liệu tiếng Việt. Tác giả là người Việt nhưng tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì liệt kê tài liệu trong khối tiếng nước ngoài.

* Mỗi tài liệu tham khảo và các chi tiết liên quan được trình bày trong một cụm từ, dãn dòng đơn (dãn dòng 1). Giữa hai tài liệu cách nhau một dòng trắng. Tên tác giả theo sau số thứ tự nhưng dòng dưới sẽ thụt vào một TAB (1,27 cm). Ghi tất cả tác giả của tài liệu trích dẫn, dùng liên từ để nối giữa  tác giả cuối cùng với tác giả áp chót.

* Số thứ tự được ghi liên tục giữa các tài liệu tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

* Tác giả người Việt và tài liệu tiếng Việt: ghi đầy đủ Họ, Họ đệm và Tên, và thứ tự theo Tên. Tài liệu tiếng nước ngoài ghi đầy đủ Họ (không có dấu phẩy theo sau), tiếp theo ghi chữ viết tắt của họ đệm (có dấu chấm) và tên (dấu chấm và dấu phẩy liền sau đó). Tài liệu tiếng nước ngoài được chuyển ngữ sang tiếng Việt thì đưa vào khối tiếng Việt, thứ tự tác giả theo Họ của tác giả nước ngoài. Ngược lại, tác giả người Việt mà tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài thì thứ tự của tác giả chính là HỌ, và ghi tác giả y như cách viết của tác giả.

Sau đây là cách trình bày tài liệu tham khảo

* Bài báo đăng trên tạp chí khoa học (ghi đầy đủ tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí [Tên  tạp chí (in nghiêng)] , Volume, Số Tạp chí, và số trang có bài báo).

Matthews R.B., and Hunt L.A., 1994. A model describing the growth of cassava (Manihot esculenta L. Crantz). Field Crops Research 36 (4): 69-84. Volume (Số tạp chí):Trang được tham khảo

El-Hassanin A.S., Labib T.M., and Gaber I.E., 1993. Effect of vegetation Cover and slop on runoff and soil losses from the watershed of Burundi. Agriculture, Ecosystems and Environment 43: 301-308.

* Sách (phải ghi rõ tên tác giả, người biên tập (nếu có), thời điểm xuất bản, tựa sách đầy đủ (kể cả tựa con, nếu có), volume (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản và nơi xuất bản (thành phố, quốc gia) và số trang đã tham khảo hoặc số trang của cuốn sách nếu tham khảo toàn bộ), tên sách được in nghiêng.

Falconer D.S., 1989. Introduction to quantitative genetics. 3rd edition, Longman Scientific & Technical, New York, USA, 437 pages.

Mai Đình Yên, Vũ Trung Trạng, Bùi  Lai và Trần Mai Thiêm, 1979. Ngư loại học. Nhà xuất bản Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, Hà nội, 300 trang.

* Một chương trong một quyển sách (ghi rõ tên (các) tác giả của chương đó, tên chương được tham khảo, tên sách (in nghiêng), tên tác giả của quyển sách ấy, nhà xuất bản và nơi xuất bản, số trang được tham khảo).

Hemsworth P.H., 1990. Mating management. In Pig Production in Australia (Eds. J.A.A. Gardner, A.C. Dunkin and L.C. Lloyd). Butterworth, London, England,  pp. 245-257.

* Tập san Báo cáo Hội nghị Khoa học (ghi rõ tác giả và tên bài báo cáo, tên tác giả hiệu đính, tựa (in nghiêng), ngày và địa điểm hội nghị, tên nhà xuất bản).

Svánchez M.D., 1998. Feed, animal waste and nutrient balances. In Proceedings of the Regional Workshop on Area-Wide Integration of Crop-Livestock Activities, Bangkok, Thailand, 18-20 June 1998. (Eds. Y.W. Ho & Y.K. Chan). FAO/RAP, Thailand, pp. 47-53.

* Khóa luận tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Phó Tiến sĩ, Tiến sĩ

Adhiri P.H., 1990. Physio-morphological responses of upland rice to shade. MSc. thesis, University of the Philippines Los Banos, Philippines.

Trần Huyền Công, 1994. Một số đặc điểm sinh học của cá lóc bông (Channa micropeltes). Luận văn tốt  nghiệp  Kỹ sư Thủy sản, Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

* Sách dịch

Molxki N.T., 1979. Hoá sinh thịt gia súc (Đặng Đức Dũng dịch). Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà nội, Việt nam, 247 trang.

* Tác giả là các Hiệp hội hoặc Tổ chức

American Society of Agronomy, 1988. Publications handbook and style manual. American Society of Agronomy, Madison, WI., 500 pages.

            * Tài liệu tham khảo là văn bản pháp luật: ghi tên cơ quan ban hành văn bản trước.,  loại văn bản, trích yếu nội dung, Nhà xuất bản, năm (nếu có)

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/05/2006 V/v ban hành quy định phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc.

* Tài liệu tham khảo từ hệ thống internet (ghi rõ tên tác giả, tựa đề, cơ quan (nếu có), tháng, năm, nơi đã tiếp cận và đường dẫn khi truy xuất)

Anklesaria F., McCahill M., Linder P., Johnson D., Torrey D., and Alberti B., “The Internet Gopher Protocol (a distributed document search and retrieval protocol)”, RFC 1436, University of Minnesota, tháng 03 năm 1993.

<URL:ftp:/ ds.internic. net/ rfc/ rfc1436.txt;type=a>

Berners-Lee T., “Hypertext Transfer Protocol (HTTP)”, CERN, tháng 10 năm 1993.

URL:ftp:/info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z

Estate News (2001, November 8).  “Land Price in District 12 and Binh Chanh Goes Up.” 8 November 2001. Truy cập  ngày 15 tháng 12 năm 2002.

            <http://www.vnhousing.com/news/indexs.html>.

 

Megacities 2000. “Megacities Codex.” 1996. Truy cập ngày  4 tháng 01 năm  2002. <http://www.megaciies.nl.codex.html>

 

Rakodi, Carole. “Poverty in the Peri-Urban Interface.” Department for International Development (DFID), nd. Truy cập ngày  13 tháng 3 năm  2002.

<www.dfid.gov.uk/>.

2.6. Phụ lục

Mục đích của phụ lục là trữ thông tin và liệt kê những bảng số liệu liên quan để người đọc quan tâm có thể kiểm tra và tra cứu. Có thể phụ lục chứa các số tính toán thống kê (chủ yếu là các bảng ANOVA, Tương quan) hoặc mô tả các phương pháp phân tích, phương pháp thực hiện còn tương đối mới mà người đọc chưa hoàn toàn quen thuộc.

            Nếu tác giả khóa luận sử dụng phiếu điều tra (questionaire), bảng điều tra phải được trình bày trong phụ lục theo đúng hình thức đã được sử dụng, không nên kết cấu hay hiệu đính lại. Các tính toán từ mẫu điều tra được trình bày tóm tắt trong các bảng biểu của bài viết và có thể trình bày trong phần Phụ lục.


 

Số lần xem trang: 16512
Điều chỉnh lần cuối:

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo V/v tổ chức giảng dạy và học tập trực tiếp tại trường học kỳ 2 năm học 2021-2022 (19-01-2022)

Thông báo V/v Kiểm tra thông tin hộ tịch để cấp văn bằng đối với SV tốt nghiệp tháng 12/2021 (đợt 4) (21-12-2021)

Thông báo V/v Đăng ký môn học HK 2 năm học 2021-2022 (17-12-2021)

Thông báo V/v Đăng ký học cùng lúc hai chương trình HK II năm học 2021-2022 (10-12-2021)

Thông báo V/v Nộp bản chính "Giấy CNKQ thi kỳ tốt nghiệp THPT , Giấy CNKQ thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM" và Hồ sơ nhập học đối với Tân sinh viên 2021 (04-12-2021)

Thông báo V/v Thực hiện kế hoạch đào tạo phù hợp với điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (03-12-2021)

Thông báo Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ sinh viên (18-05-2021)

Thông báo v/v Tổ chức thi trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021 (31-08-2021)

Thông báo V/v Đăng ký học cùng lúc hai chương trình, học kỳ I năm học 2021-2022 (13-08-2021)

Thông báo đăng ký học phần học kỳ I năm học 2021-2022 (09-08-2021)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn một bốn hai

Xem trả lời của bạn !