Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 3824
Toàn hệ thống: 29973
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

                                               HỌC PHẦN III
                          Phần kiến thức cơ bản: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
                   Phần vận dụng:               LỊCH SỬ ĐẢNG CSVN
              A/ PHẦN KIẾN THỨC CƠ BẢN:    
               1/    Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh:
-         Giá trị tư tưởng văn hoá truyền thống dân tộc
-         Tinh hoa văn hoá nhân loại
-          Chủ nghĩa Mác-lênin
-          Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh
2/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc
-         Độc lập tự do là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc.
-         Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc với CNXH, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế.
-         Vận dụng tư tưởng này vào sự nghiệp đổi mới của nước ta hiện nay.
3/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc
-         Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản 
-          Cách mạng GPDT muốn thắng lợi phải do đảng của GCCN lãnh đạo
-         CMGPDT là sự nghiệp đoàn kết của toàn dân, trên cơ sở liên minh công nông
-         Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản chính quốc
-         Cách mạng GPDT phải thực hiện bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang trong nhân dân.                                                            
              4/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.
-         Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.
-         Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí minh về đại đoàn kết dân tộc.
-         Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong thời đại ngày nay.
5/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sực mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
-         Quá trình nhận thức giữa mối quan hệ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
-         Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
-         Vận dụng và phát triển tư tưởng trên trong giai đoạn hiện nay.
6/ Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
-         Xây dựng nhà nước pháp quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ.
-         Tư tưởng Hồ Chí Minh về một nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả.
-         Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng nhà nước Việt nam trong giai đoạn hiện nay.
7 / Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức
-         Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của đạo đức các mạng.
-         Những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam trong giai đoạn mới.
-         Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
-         Thực hiện cuộc vận động h5c tập và làm theo tấm gương dạo đức Hồ Chí Minh
 
               B/ PHẦN VẬN DỤNG THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM :  
 1/ Sự ra đời của Đảng CSVN
-         Chính sách thống trị, khai thác thuộc địa của thực dân Pháp
-         Nguyễn Ai Quốc lựa chọn con đường cứu nước, sự chuẩn bị tiến tới thành lập Đảng CSVN.
-         Nội dung cơ bản trong Cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng CSVN
2/ Quá trình lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)
-         Hoàn cảnh lịch sử, nội dung của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược (1939-1941)
-         Vấn đề thời cơ và sự chuẩn bị cho cách mạng tháng 8/1945.
-         Ý nghĩa, mguyên nhân thắng lợi và bài học kimh nghiệm của cách mạng tháng tám
3/ Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ đất nước (1945-1946)
-         Hoàn cảnh “ ngàn cân treo sợi tóc”
-         Những chủ trương biện pháp xây dựng và bảo vệ chính quyền
4/ Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mỹ.
-         Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1946-1954)
-         Ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi.
5/ Đảng lãnh đạo tiến hành đồng thời hai hai nhiệm vụ chiến lược ở hai miền (1954-1975)
-         Đặc điểm tình hình nước ta sau năm 1954. Nội dung cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam do đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960) đề ra.
-         Tính chất xã hội miền nam và đường lối cách mạng miền nam.
-         Thành tựu và vai trò của miền bắc XHCN trong sự nghiệp cách mạng cả nước
6/ Ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
-         Ý nghĩa thắng lợi
-         Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
7/   Những thắng lợi lịch sử và bài học kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng của Đảng
-         Những thắng lợi lịch sử của cách mạng Việt Nam

Những bài học kinh nghiệm

Số lần xem trang : :5002
Nhập ngày : 12-03-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2018-2019(14-05-2018)

Thông báo cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(23-04-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn một hai bốn

Xem trả lời của bạn !