Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 3821
Toàn hệ thống: 29965
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

                                               HỌC PHẦN I
                          Phần kiến thức cơ bản:   TRIẾT HỌC
           Phần vận dụng :               CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
 
A/ PHẦN KIẾN THỨC CƠ BẢN-TRIẾT HỌC  
        1/    Khái lược triết học
-         Triết học là gì?
-         Những nội dung cơ bản của triết học.
-         Ý nghĩa của triết học với nhận thức và thực tiễn của bản thân
        2/    Vật chất và ý thức
-         Nguồn gốc và bản chất của ý thức 
-         Vai trò của tri thức khoa học trong trong sản xuất và đời sống
-         Định nghĩa của L-nin về vật chất v ý nghĩa của phương php luận về định nghĩa đó
-         Mối liên hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì? Liên hệ với thực tiển của nước ta
        3/     Những qui luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
-          Nội dung cơ bản của qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất. Ý nghĩa phương pháp luận và liên hệ thực tiễn
-         Nội dung cơ bản của qui luật thống nhất và đấu tranh của cc mặt đối lập.Vận dụng qui luật ny vo thực tiễn nước ta hiện nay
         4/   Lý luận và nhận thức
-          Vai trò thực tiễn với nhận thức
-          Phân tích nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với nhận thức
-          Phê phán những quan điển sai lầm về vấn đề trên            
         5/    Hình thái kinh tế xã hội
-         Khái niệm phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất
-         Mối liên hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
-         Những đặc điểm cơ bản của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ ở nước ta
          6/    Ý thức xã hội
-          Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội
-         Ý nghĩa phương phương pháp luận và thực tiễn của mối quan hệ này
           7/ Vấn đề giai cấp
-         Định nghĩa giai cấp của Lê-nin. Đặc điểm của giai cấp vô sản
-         Vai trò của quần chúng nhân dân và giai cấp vô sản trong giai đoạn hiện nay
           
           
                 B/ PHẦN VẬN DỤNG THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM (CNXHKH):  
          1/ Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
-          Những quan điểm của Lênin và Hồ Chí Minh về điều kiện thành lập đảng Ccng sản- Mối liên hệ giữa đảng và giai cấp công nhân
-         Điều kiện để giai cấp công nhân Việt nam là tròn sứ mệnh lịch sử của mình đối với cách mạng Việt Nam.
         2/ Cách mạng xã hội chủ nghĩa- Sự vận dụng ở Việt nam
-         Nguyên nhân điều kiện khách quan, chủ quan, mục tiêu và động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa, Lý luận cách mạng không ngừng.
-         Sự chuyển biến từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lên cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
         3/ Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa                           
-         Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước XHCN
-         Những vấn đề có tính nguyên tắc định hướng xã hội chủ nghĩa trong đổi mới hệ thống chính trị ở Việt nam
-         Phương hướng cải cách nhà nước ở Việt Nam hiện nay
         4/ Nội dung cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và trí
                  thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
-         Đặc điểm của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức ở Việt Nam
-         Nội dung cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và trí
                   thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
          5/ Vấn đề dân tộc và tôn giáo
-         Nội dung cơ bản "cương lĩnh dân tộc" của đảng Cộng sản Việt Nam
-         Khái quát tình hình các dân tộc Việt Nam và nội dung cơ bản chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay
-         Khái quát về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay và nội dung cơ bản chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay
          6/   Vấn đề gia đình
-         Quan điểm về ra đình
-         Vị trí của gia đình trong xã hội
-         Những định hướng cơ bản xây dựng gia đình mới ở nước ta
          7/ Phát huy nguồn lực con người Việt Nam
-         Phát huy nguồn lực con người Việt Nam trong những năm qua
-         Phương hướng và giải pháp phát huy nguồn lực con người Việt Nam hiện nay
                                     

Số lần xem trang : :5261
Nhập ngày : 12-03-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2018-2019(14-05-2018)

Thông báo cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(23-04-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba không chín bốn

Xem trả lời của bạn !