Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 1223
Toàn hệ thống: 10147
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

    BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO                         COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP. HCM                                           Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

                                                                                   

            Soá :. . . . . . . . . /                                                       Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 21 thaùng 03 naêm 2008

 

THOÂNG BAÙO

V/v: Xeùt tuyeån heä trung caáp chuyeân nghieäp chính quy naêm 2008

 

 

Ñöôïc söï cho pheùp cuûa Boä Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Tp. HCM toå chöùc tuyeån sinh heä Trung caáp Chuyeân nghieäp naêm 2008 baèng phöông thöùc xeùt tuyeån döïa vaøo keát quaû hoïc taäp naêm hoïc cuoái caáp PTTH.

 

1. Caùc ngaønh xeùt tuyeån goàm:

            -  Tin hoïc - Keá toaùn                                                       Khoái A  

      -  Haïch toaùn - Keá toaùn                                                  Khoái A & D

      - Troàng troït (Hoa vieân caây caûnh)                                Khoái A & B

 

      Khoái A: Xeùt tuyeån 2 moân Toaùn, Lyù

      Khoái D: Xeùt tuyeån 2 moân Toaùn, Anh vaên

      Khoái B: Xeùt tuyeån 2 moân Toaùn, Sinh

     2.   Ñieàu kieän xeùt tuyeån: Thí sinh ñaõ toát nghieäp PTTH, cao ñaúng, ñaïi hoïc hoaëc caùc vaên baèng töông ñöông vaø coù nguyeän voïng vaøo hoïc heä trung caáp. Ngoaøi ra, Tröôøng cuõng xeùt tuyeån nhöõng thí sinh thi tuyeån sinh ñaïi hoïc, cao ñaúng naêm 2008 (theo ñeà thi cuûa Boä) coù ñieåm baèng hoaëc döôùi ñieåm saøn cao ñaúng.

     3.  Hoà sô xeùt tuyeån goàm:

-   Hoà sô tuyeån sinh heä trung caáp (mua taïi caùc Sôû Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo).

-   Baûn sao hoïc baï PTTH (coù daáu sao y baûn chính).

-   Baûn sao baèng toát nghieäp hoaëc giaáy chöùng nhaän ñoái vôùi thí sinh vöøa môùi  toát nghieäp (coù daáu sao y baûn chính).

-   3 aûnh 3 x 4; 2 bao thö coù daùn tem, ghi ñòa chæ roõ raøng.

-   Giaáy khaùm söùc khoûe (khoâng quaù 3 thaùng), Baûn sao giaáy khai sinh.

-   Giaáy chöùng nhaän ñieåm thi ñaïi hoïc cao ñaúng naêm 2008 (ñoái vôùi thí sinh xeùt tuyeån theo hình thöùc laáy ñieåm thi ñaïi hoïc cao ñaúng).

4.  Thôøi gian vaø hình thöùc noäp hoà sô: 

-   Noäp tröïc tieáp taïi Tröôøng, töø  ngaøy 04/05/2008 ñeán 25/08/2008.

-   Thí sinh noäp taïi caùc sôû, thôøi gian noäp do sôû quy ñònh.

-   Noäp qua ñöôøng böu ñieän tröôùc ngaøy 15/08/2008 (daáu böu ñieän).

-   Ñoái vôùi thí sinh xeùt tuyeån theo hình thöùc ñieåm thi ñaïi hoïc cao ñaúng naêm 2008 haïn choùt noäp hoà sô laø ngaøy 25/09/2008.

            5.  Leä phí xeùt tuyeån: Theo quy ñònh cuûa Boä GD&ÑT laø 30.000ñ/1 hoà sô.

 

HIEÄU TRÖÔÛNG

     (đã ký)

 

Moïi thaéc maéc xin lieân heä : Tröôøng ÑHNL Tp. HCM, ÑT : 08. 8963350.

 

 

Số lần xem trang : :5161
Nhập ngày : 16-04-2008
Điều chỉnh lần cuối :25-08-2008

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo cấp bản sao bằng và bảng điểm tốt nghiệp - đợt tốt nghiệp tháng 03 năm 2018(23-04-2018)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2017-2018(08-12-2017)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khóa 2015(17-10-2017)

Thông báo chuyển đổi chương trình đào tạo(31-08-2017)

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN VÀ THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC (30-08-2017)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2016-2017) tính đến 14h00 ngày 16/08/2017(16-08-2017)

Thông báo thời gian nhập học và tổ chức biên chế lớp Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2016(24-07-2017)

Quyết định và danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(10-07-2017)

Thông báo nghỉ hè và học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên(30-06-2017)

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(14-07-2016)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm tám tám hai

Xem trả lời của bạn !