Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 200
Toàn hệ thống: 911
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Quy định này cung cấp cho sinh viên đang làm đề tài các hướng dẫn liên quan đến hình thức và trình bày Khóa luận tốt nghiệp. Hình thức liên quan đến các vấn đề như: lề trang in, kiểu chữ, khoảng cách dòng….Trình bày liên quan đến câu văn, viết tắt, trình bày tài liệu tham khảo….Đây là các yêu cầu tối thiểu, đề nghị sinh viên nghiên cứu kỹ trước khi viết và trình bày Khóa luận. Sinh viên có thể tham vấn thêm từ giảng viên hướng dẫn.

QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH DẠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Ban hành theo Quyết định số 1255/2007/QĐ-ĐT, ngày  06   tháng 8 năm  2007 của  Hiệu trưởng)

Quy định này cung cấp cho sinh viên đang làm đề tài các hướng dẫn liên quan đến hình thức và trình bày Khóa luận tốt nghiệp. Hình thức liên quan đến các vấn đề như: lề trang in, kiểu chữ, khoảng cách dòng….Trình bày liên quan đến câu văn, viết tắt, trình bày tài liệu tham khảo….Đây là các yêu cầu tối thiểu, đề nghị sinh viên nghiên cứu kỹ trước khi viết và trình bày Khóa luận. Sinh viên có thể tham vấn thêm từ giảng viên hướng dẫn.

1. Định dạng của các phần trong khóa luận

1.1. Độ dài và nội dung khóa luận

            Khóa luận nên dày khoảng 40 đến 50 trang khổ giấy A4 in một mặt  bao gồm cả hình vẽ, bảng biểu, đồ thị minh họa. Đánh máy bằng bảng mã chữ  Unicode, kiểu chữ: Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng 1,5 (24 - 26 dòng/trang), lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, lề trên 3 cm và lề dưới 2 cm, đánh số trang ở giữa của lề dưới, trừ trang tựa các Chương có lề trên là 5 cm. Bản photocopy không được lệch dòng, không cuốn giấy. Không được dùng quá một kiểu phông chữ cho toàn khóa luận. Không trang trí những hình không cần thiết trong khóa luận. Không viết hoa hoặc viết in tên các loại thuốc, biệt dược và các chất hóa học.

Sau khi sửa chữa hoàn chỉnh, khóa luận được đóng bìa màu xanh lá cây (giấy thường)

Khóa luận phải được trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc, đảm bảo tính chính xác và không được tẩy xoá, nhằm giúp người đọc có kiến thức tổng quát, vẫn hiểu được chủ đề trình bày, và bất cứ ai quan tâm đều có thể lập lại thí nghiệm kiểm tra kết quả mà tác giả đã công bố. Thuật ngữ trong khóa luận phải được dùng chính xác và thống nhất. Tên La tinh của các loài sinh vật (cây, con) phải được in nghiêng. Khóa luận là báo cáo về một công việc đã hoàn thành nên sử dụng thì quá khứ ở Chương Nội dung (vật liệu) và Phương pháp nghiên cứu (Ví dụ: Thí nghiệm đã được tiến hành từ... tại...).

1.2 Trang bìa:

Trang bìa của khóa luận tốt nghiệp phải tuân thủ một cách tuyệt đối các quy định về định dạng theo mẫu tại phụ lục 1.

1.3. Trang tựa của khóa luận (trang i): xem phụ lục 2

1.4. Cảm tạ (trang ii)

Nên ngắn gọn, không quá 1 trang, không trang trí gì thêm.

1.5. Tóm tắt (trang iii)

            Tóm tắt bao gồm tên đề tài, thời gian và điạ điểm nghiên cứu, tóm lược cách bố trí thí nghiệm/nghiên cứu/điều tra và trình bày kết quả chủ yếu đã đạt được. Tóm tắt không quá 2 trang, dãn dòng 1,5. Nội dung phải được viết như thế nào để độc giả chỉ đọc phần này vẫn hiểu được nội dung chính của khóa luận. Trong phần này không trình bày các thảo luận và đề nghị, không chứa các bảng số, biểu đồ và các trích dẫn. Mẫu hình thức của tóm tắt được trình bày ở Phụ lục 3.

1.6 Mục lục (trang iv)

            Bao gồm các phần trong khóa luận, kể cả các phần trước chương 1. Mục lục có thể gồm bốn cấp tiêu đề. Ít nhất phải có 2 tiêu đề con trong cùng một cấp. Mục lục nên nằm gọn trong 1 trang. Xem phụ lục 4.

1.7. Danh sách các chữ viết tắt, bảng số, hình và biểu đồ

Cần liệt kê các ký hiệu và chữ viết tắt (nếu có). Bảng danh sách các chữ viết tắt và ký hiệu đặt ở sau trang Mục Lục và phải được chú dẫn đầy đủ ngay sau chữ viết tắt đó. Thí dụ: FAO (Food and Agriculture Organization), IRRI (International Rice Research Institute). Trang liệt kê DANH SÁCH CÁC BẢNG, DANH SÁCH CÁC HÌNH (kể cả Biểu đồ, Đồ thị và Hình chụp) sau trang DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT.

Các trang ở trước Chương 1 phải được đánh số La mã kiểu chữ nhỏ (i, ii, iii, iv, v...). Các trang của phần chính gồm cả tài liệu tham khảo và phụ lục phải được đánh số liên tục bằng số Ả rập (1,2,3...) ở giữa của lề dưới trang in.

1.8 Các phần chính của Khóa luận

            Chữ "Chương” (dòng 1), cách lề trên 5 dòng, chữ thường (normal), cỡ chữ 18. Tựa đề của chương (dòng 2), in đậm, chữ in hoa, cỡ chữ 16. Mỗi tiểu mục ít nhất một đọan văn. Nếu đoạn văn ở hai trang thì phải có ít nhất hai dòng ở mỗi trang, nghiã là hai dòng ở cuối trang này và hai dòng ở đầu trang kia. Nếu tiểu mục ở cuối trang cũng tuân theo qui luật này, nghiã là tiểu mục và hai dòng ở cuối trang này và hai dòng ở đầu trang kia. Trong bài viết không tô đậm, in nghiêng các đoạn văn hoặc các mệnh đề có ý chính (câu chủ), chỉ có Mục và Tiểu Mục được tô đậm mà thôi.

Chương 1  MỞ ĐẦU (phải nêu lên được tính cấp thiết của đề tài, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, mục đích/mục tiêu hoặc yêu cầu nghiên cứu)

Chương 2  TỔNG QUAN (cuối chương này cần có kết luận để làm sáng tỏ nghiên cứu hiện nay của tác giả)

Chương 3  NỘI DUNG (VẬT LIỆU) VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (cần trình bày rõ ràng và chính xác. Nếu sử dụng phương pháp mới (hoặc ít phổ biến) thì nên trình bày đầy đủ trong phần Phụ Lục. Nếu phần nội dung và phương pháp nghiên cứu ngắn dưới 3 trang thì nên đưa vào chương 1 sau phần mục tiêu nghiên cứu)

Chương 4  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Chương 5  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

-         Kết luận phải khẳng định được những kết quả đạt được, những đóng góp mới. Kết luận cần ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm. Chỉ kết luận những vấn đề gì đã làm.

-         Phần đề nghị phải xuất phát từ nội dung nghiên cứu. Đề nghị phải cụ thể, rõ ràng, thiết thực và có thể áp dụng được.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

* Lưu‎ ‎ý: tùy theo đặc thù của từng ngành/chuyên ngành, trưởng khoa, BM có thể quy định cụ thể  bố cục của khóa luận tốt nghiệp.

 

 

 

2. Quy định liên quan đến trích dẫn, viết tắt, trình bày tài liệu tham khảo…

2.1. Kiểu đánh số của hình, bảng và phương trình

            Bảng số sẽ được trình bày: bảng và số thứ tự (in đậm), rồi đến tên gọi của bảng đặt phiá trên thân bảng (Thí dụ: Bảng 4.1: Trọng lượng bình quân của lá đay trong các lô thí nghiệm). Tương tự, số thứ tự và tên gọi của Hình và Biểu đồ đặt phía bên dưới. Số của hình, bảng và phương trình phải phản ảnh được  số chương. Thí dụ: Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong Chương 3. Tất cả các hình, bảng  trích từ các nguồn khác phải được ghi chú rõ ràng, chẳng hạn: ..... (Nguồn: Theo Nguyễn văn A, 1979; Edward, 1964). Trích dẫn phải được liệt kê đầy đủ và chính xác như trong Tài liệu Tham khảo. Các bảng lớn có thể dùng cỡ chữ tối thiểu 10.

Nếu các bảng quá ngắn (chỉ có một dòng số) nên đưa vào trong bài viết  theo sát  ngay sau đoạn văn mà nó được đề cập. Những bảng dài nên đặt ở các trang riêng ngay sau khi đề cập. Các bảng, biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng biểu là lề trái của trang in (nghiã là phần chữ được đọc từ trái sang phải), việc đánh số trang phải thống nhất trong khóa luận.  Nên tận dụng khả năng của các loại máy photocopy để giảm kích cỡ của các bảng rộng hay đồ thị cho phù hợp với khổ trang A4. Nếu sử dụng máy tính để soạn thảo khóa luận, nên lập những tập tin riêng cho từng phần bài viết và phần bảng biểu để linh động sắp xếp theo các yêu cầu. Nếu trang quá lớn (các bản đồ, bảng số quá lớn), phải gấp trang thì nếp gấp nên theo chiều từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên sao cho sau khi gấp xong kích cỡ nhỏ hơn trang A4 nhằm giúp người đóng sách đóng cho đúng và tránh xén nhầm vào vị trí gấp giấy.

Khi đề cập đến bảng và hình trong bài viết phải chỉ cụ thể số của chúng như "...được trình bày ở Bảng 4.1" hay "..... (xem Hình 3.1)". Không được sử dụng các dạng "như  được cho thấy ở bảng dưới đây", hay " trong đồ thị tọa độ X,Y theo sau".

2.2. Đơn vị đo lường và chữ viết tắt

            Hệ thống đơn vị quốc tế (SI) được dùng trong toàn bài viết. Các ký hiệu khác do tác giả đặt ra không được trùng lắp với các ký hiệu của đơn vị SI (m, km, kg, kPa, kN ...). Viết hoa các đơn vị là Tên riêng (kg = kilogam, nhưng K = Kelvin). Các đơn vị thuộc hệ thống đo lường Anh có thể được trình bày nhưng phải kèm theo chuyển đổi ra đơn vị SI tương đương trong ngoặc theo sau. Không sử dụng các đơn vị đo lường “dân gian”, không thể định lượng so sánh được (như một nhúm, bằng ngón chân cái...). Học viên phải tham khảo tài liệu Chuyển đổi Đơn vị và Công thức cho đúng với các yêu cầu. Trình bày giá trị (số đo, đếm ...) và đơn vị tính đúng theo từ vựng tiếng Việt. Thí dụ 15,8 cm (không được trình bày 15.8 cm hoặc 15.8cm. Nghiã là giữa giá trị và đơn vị tính có một ký tự rỗng, giữa hàng đơn vị và hàng thập phân ngăn cách bởi dấu phẩy). Khoảng biến động của hai giá trị phải cách nhau mỗi bên bằng một ký tự rỗng giữa ký hiệu "-", thí dụ 18 - 25 km (không được trình bày 18-25 km hay 18-25km).

2.3. Phương trình toán học

            Một phương trình phải được trình bày rõ ràng và dưới dạng như sau:

                                                                   b                     f + g

a = b / c và d = (f + g) / (hj)  thay vì     a =  ----  và     d =  ----------

                                                                   c                        hj

            Tuy vậy, phải thận trọng trong tất cả các trường hợp để tránh bị hiểu lầm. Khi các ký hiệu nào xuất hiện trong bài viết lần đầu tiên thì ký hiệu đó phải được giải thích, và các đơn vị phải đi theo ngay sau phương trình mà chúng xuất hiện trong đó. Nếu cần, ở phần Phụ lục phải trình bày một danh sách các ký hiệu đã sử dụng và ý nghĩa của chúng. Tất cả các phương trình nên được đánh số trong ngoặc đặt ở lề phải, ví dụ:

            Ãnh hưởng cuả nhiệt độ đến hô hấp duy trì được diễn tả như sau (Penning de Vries và ctv, 1989):

Rm = Rm,r * 2 (Tav - Tr)/10                                                                                         (2.2)

trong đó:

            Rm   là mức độ thực tế cuả hô hấp duy trì (RMCR, kg CH2O ha-1 d-1),

            Tav  là nhiệt độ bình quân hàng ngày (TAV, oC), và

            Tr     là nhiệt độ tối thiểu phát triển (TREF, oC).

2.4. Các chương trình máy tính

            Tất cả các chương trình máy tính (như chương trình phân tích thống kê, mô phỏng cây trồng...) được dùng trong nghiên cứu nên được đề cập rõ trong Chương Nội dung và Phương pháp Nghiên cứu, chẳng hạn “số liệu được xử lý thống kê bằng phần mềm MSTATC 1.2 (1991), các hình được vẽ bằng phần mềm HAVARD GRAPHICS 3.0 (1992)”. Nếu cải biên trên các phần mềm có sẵn, hay sử dụng một phần mềm mới đã được phát triển trong  nghiên cứu thì điều này nên được diễn tả bằng lưu đồ (flowchart) trong khóa luận hay phần Phụ lục và chứng minh cẩn thận bằng tài liệu.

2.5. Cách dẫn chứng tài liệu và tác giả trong bài viết

Tất cả tài liệu có dẫn chứng trong khóa luận đều phải được liệt kê trong phần Tài liệu Tham khảo và ngược lại. Trong bài viết, bất cứ dẫn chứng nào cũng phải kèm tên tác giả và thời điểm công bố (xuất bản). Nếu tác giả người nước ngoài chỉ cần liệt kê HỌ. Nếu tài liệu chuyển ngữ sang tiếng Việt, cách dẫn chứng như trên. Nếu tác giả là người Việt và tài liệu tiếng Việt  hoặc tiếng nước ngoài thì liệt kê đầy đủ như chính tác giả đã viết. Sau đây là vài thí dụ.

(1) Dẫn liệu của một tác giả (cách viết này áp dụng chung cho cách viết của đồng tác giả hoặc của nhiều tác giả)

* Theo Nair (1987), kỹ thuật canh tác theo băng có thể giữ vai trò quan trọng ...

* Hoặc kỹ thuật canh tác theo băng có thể giữ vai trò quan trọng … (Nair, 1987).

* Theo Bùi Xuân An (1996), kỹ thuật túi khí sinh học đã giải quyết …. (trích tài liệu tiếng Việt)

* Kỹ thuật túi khí sinh học đã giải quyết … (B.X. An, 1997). (trích tài liệu tiếng nước ngoài)

* Vào năm 1989, Mercado đã báo cáo rằng...

Lưu ý rằng các dấu vòng đơn ( ) đặt sát với Năm công bố và cách một ký tự rỗng với từ phía trước, dấu phẩy (,) sát với cụm từ phía trước. Đây cũng là qui luật chung cho việc ngắt câu trong lúc đánh máy.

 (2) Dẫn liệu của đồng tác giả thì phải liệt kê đủ hai tác giả, nối với nhau bằng liên từ . Thí dụ: East và West (1972) đã phát triển một kỹ thuật có giá trị. Không được phép dùng dấu & thay cho từ và trong bài viết.

(3) Dẫn liệu nhiều hơn hai tác giả, chỉ cần nêu tên tác giả thứ nhất và ctv, năm

             .... giúp duy trì lượng hữu cơ và độ phì trong đất (Kang và ctv, 1984).

(4) Dẫn liệu từ hai tác phẩm của nhiều tác giả khác nhau, phải liệt kê đủ các tác giả và phân biệt nhau bằng dấu chấm phẩy (;). Thí dụ:

Có nhiều loại mô hình thủy lợi đã được phát triển trong các hệ thống canh tác khác nhau (Mahbub và ctv, 1975; Kraazt, 1975).

(5) Nếu dẫn liệu không tìm được tài liệu gốc mà ghi nhận nhờ một tài liệu khác của tác giả khác  (hạn chế tối đa hình thức này).

Briskey (1963) cho rằng …… (trích dẫn bởi Nguyễn Ngọc Tuân, 1996).

6. Tài liệu tham khảo và sách trích dẫn

            Tài liệu tham khảo phải bao gồm tất cả các tác giả với công trình có liên quan đã được trích dẫn trong khóa luận. Các chi tiết phải được ghi đầy đủ, rõ ràng và chính xác để độc giả quan tâm có thể tìm được tài liệu đó. Hiện nay có nhiều hệ thống qui định khác nhau. Dưới đây là cách viết thống nhất trong khóa luận các ngành được đào tạo tại Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh.

* Sắp xếp tài liệu tham khảo tiếng Việt riêng, tiếng nước ngoài riêng; khối tiếng Việt sắp xếp trước. Nếu tài liệu của tác giả người nước ngoài đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt thì sắp vào khối tài liệu tiếng Việt. Tác giả là người Việt nhưng tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì liệt kê tài liệu trong khối tiếng nước ngoài.

* Mỗi tài liệu tham khảo và các chi tiết liên quan được trình bày trong một cụm từ, dãn dòng đơn (dãn dòng 1). Giữa hai tài liệu cách nhau một dòng trắng. Tên tác giả theo sau số thứ tự nhưng dòng dưới sẽ thụt vào một TAB (1,27 cm). Ghi tất cả tác giả của tài liệu trích dẫn, dùng liên từ để nối giữa  tác giả cuối cùng với tác giả áp chót.

* Số thứ tự được ghi liên tục giữa các tài liệu tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

* Tác giả người Việt và tài liệu tiếng Việt: ghi đầy đủ Họ, Họ đệm và Tên, và thứ tự theo Tên. Tài liệu tiếng nước ngoài ghi đầy đủ Họ (không có dấu phẩy theo sau), tiếp theo ghi chữ viết tắt của họ đệm (có dấu chấm) và tên (dấu chấm và dấu phẩy liền sau đó). Tài liệu tiếng nước ngoài được chuyển ngữ sang tiếng Việt thì đưa vào khối tiếng Việt, thứ tự tác giả theo Họ của tác giả nước ngoài. Ngược lại, tác giả người Việt mà tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài thì thứ tự của tác giả chính là HỌ, và ghi tác giả y như cách viết của tác giả.

Sau đây là cách trình bày tài liệu tham khảo

* Bài báo đăng trên tạp chí khoa học (ghi đầy đủ tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí [Tên  tạp chí (in nghiêng)] , Volume, Số Tạp chí, và số trang có bài báo).

Matthews R.B., and Hunt L.A., 1994. A model describing the growth of cassava (Manihot esculenta L. Crantz). Field Crops Research 36 (4): 69-84. Volume (Số tạp chí):Trang được tham khảo

El-Hassanin A.S., Labib T.M., and Gaber I.E., 1993. Effect of vegetation Cover and slop on runoff and soil losses from the watershed of Burundi. Agriculture, Ecosystems and Environment 43: 301-308.

* Sách (phải ghi rõ tên tác giả, người biên tập (nếu có), thời điểm xuất bản, tựa sách đầy đủ (kể cả tựa con, nếu có), volume (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản và nơi xuất bản (thành phố, quốc gia) và số trang đã tham khảo hoặc số trang của cuốn sách nếu tham khảo toàn bộ), tên sách được in nghiêng.

Falconer D.S., 1989. Introduction to quantitative genetics. 3rd edition, Longman Scientific & Technical, New York, USA, 437 pages.

Mai Đình Yên, Vũ Trung Trạng, Bùi  Lai và Trần Mai Thiêm, 1979. Ngư loại học. Nhà xuất bản Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, Hà nội, 300 trang.

* Một chương trong một quyển sách (ghi rõ tên (các) tác giả của chương đó, tên chương được tham khảo, tên sách (in nghiêng), tên tác giả của quyển sách ấy, nhà xuất bản và nơi xuất bản, số trang được tham khảo).

Hemsworth P.H., 1990. Mating management. In Pig Production in Australia (Eds. J.A.A. Gardner, A.C. Dunkin and L.C. Lloyd). Butterworth, London, England,  pp. 245-257.

* Tập san Báo cáo Hội nghị Khoa học (ghi rõ tác giả và tên bài báo cáo, tên tác giả hiệu đính, tựa (in nghiêng), ngày và địa điểm hội nghị, tên nhà xuất bản).

Svánchez M.D., 1998. Feed, animal waste and nutrient balances. In Proceedings of the Regional Workshop on Area-Wide Integration of Crop-Livestock Activities, Bangkok, Thailand, 18-20 June 1998. (Eds. Y.W. Ho & Y.K. Chan). FAO/RAP, Thailand, pp. 47-53.

* Khóa luận tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Phó Tiến sĩ, Tiến sĩ

Adhiri P.H., 1990. Physio-morphological responses of upland rice to shade. MSc. thesis, University of the Philippines Los Banos, Philippines.

Trần Huyền Công, 1994. Một số đặc điểm sinh học của cá lóc bông (Channa micropeltes). Luận văn tốt  nghiệp  Kỹ sư Thủy sản, Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

* Sách dịch

Molxki N.T., 1979. Hoá sinh thịt gia súc (Đặng Đức Dũng dịch). Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà nội, Việt nam, 247 trang.

* Tác giả là các Hiệp hội hoặc Tổ chức

American Society of Agronomy, 1988. Publications handbook and style manual. American Society of Agronomy, Madison, WI., 500 pages.

            * Tài liệu tham khảo là văn bản pháp luật: ghi tên cơ quan ban hành văn bản trước.,  loại văn bản, trích yếu nội dung, Nhà xuất bản, năm (nếu có)

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/05/2006 V/v ban hành quy định phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc.

* Tài liệu tham khảo từ hệ thống internet (ghi rõ tên tác giả, tựa đề, cơ quan (nếu có), tháng, năm, nơi đã tiếp cận và đường dẫn khi truy xuất)

Anklesaria F., McCahill M., Linder P., Johnson D., Torrey D., and Alberti B., “The Internet Gopher Protocol (a distributed document search and retrieval protocol)”, RFC 1436, University of Minnesota, tháng 03 năm 1993.

<URL:ftp:/ ds.internic. net/ rfc/ rfc1436.txt;type=a>

Berners-Lee T., “Hypertext Transfer Protocol (HTTP)”, CERN, tháng 10 năm 1993.

URL:ftp:/info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z

Estate News (2001, November 8).  “Land Price in District 12 and Binh Chanh Goes Up.” 8 November 2001. Truy cập  ngày 15 tháng 12 năm 2002.

            <http://www.vnhousing.com/news/indexs.html>.

 

Megacities 2000. “Megacities Codex.” 1996. Truy cập ngày  4 tháng 01 năm  2002. <http://www.megaciies.nl.codex.html>

 

Rakodi, Carole. “Poverty in the Peri-Urban Interface.” Department for International Development (DFID), nd. Truy cập ngày  13 tháng 3 năm  2002.

<www.dfid.gov.uk/>.

2.6. Phụ lục

Mục đích của phụ lục là trữ thông tin và liệt kê những bảng số liệu liên quan để người đọc quan tâm có thể kiểm tra và tra cứu. Có thể phụ lục chứa các số tính toán thống kê (chủ yếu là các bảng ANOVA, Tương quan) hoặc mô tả các phương pháp phân tích, phương pháp thực hiện còn tương đối mới mà người đọc chưa hoàn toàn quen thuộc.

            Nếu tác giả khóa luận sử dụng phiếu điều tra (questionaire), bảng điều tra phải được trình bày trong phụ lục theo đúng hình thức đã được sử dụng, không nên kết cấu hay hiệu đính lại. Các tính toán từ mẫu điều tra được trình bày tóm tắt trong các bảng biểu của bài viết và có thể trình bày trong phần Phụ lục.


 

Số lần xem trang : :20867
Nhập ngày : 06-08-2007
Điều chỉnh lần cuối :

Bản tin của Phòng Đào Tạo

Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất(09-06-2017)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2017-2018(31-05-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU HK2 NĂM HỌC 2016 - 2017 (HỌC KỲ THỨ 1 CỦA KHÓA HỌC_ LỚP TC16NH) (27-02-2017)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(07-12-2016)

Thông báo về việc học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017(23-11-2016)

Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - khóa 2014(02-11-2016)

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp (nhân ngày hội việc làm 15/10/2016)(10-10-2016)

Thông báo danh sách sinh viên khóa 2016 dự thi kiểm tra Anh văn đầu khóa ngày 25/9/2016(22-09-2016)

Thông báo kiểm tra kết quả rút học phần học kỳ 3 năm học 2015-2016(25-07-2016)

Thông báo về tổ chức biên chế lớp học Giáo dục quốc phòng tại Trung tâm GDQP(19-07-2016)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(14-07-2016)

Thông báo về việc học giáo dục quốc phòng, năm học 2015 -2016(29-06-2016)

Quyết định buộc thôi học đối với sinh viên vi phạm Quy chế đào tạo, học kỳ 1 năm học 2015 - 2016(23-06-2016)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2016 - 2017(03-06-2016)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ-buộc thôi học, học kỳ 1 năm học 2015-2016 (Cập nhật 17/05/2016)(19-04-2016)

Thông báo danh sách các môn học chưa có điểm, học kỳ 1 năm học 2015 - 2016.(23-03-2016)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(22-12-2015)

Thông báo về việc hoàn trả tiền miễn giảm học phí, học kỳ I năm học 2015 - 2016(21-12-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học, kỳ thi 30/10/2015(21-12-2015)

Danh sách sinh viên bị xóa tên do quá thời gian đào tạo tại trường (Cập nhật đến 11/12/2015)(11-12-2015)

Quyết định 3740/DHNL-DT Ngày 8/12/2015 Công nhận đạt chuẩn đầu ra Tin học kỳ thi tháng 9/2015(10-12-2015)

Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(03-12-2015)

Thông báo đăng ký học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(03-12-2015)

Quyết định và danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ, học kỳ 2 năm học 2014 - 2015(29-10-2015)

Danh sách sinh viên bị xóa tên do quá thời gian đào tạo theo quy định (cập nhật 1/12/2015)(27-10-2015)

Thông báo về việc đăng ký học Tiếng Anh trong học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 (Dành cho sinh viên khóa 2015)(06-10-2015)

Danh sách sinh viên bị cảnh bảo học vụ học kỳ 2 năm học 2014 - 2015(05-10-2015)

Danh sách các môn học chưa có điểm, học kỳ 2 năm học 2014 - 2015 cập nhật đến 25/9/2015(25-09-2015)

Danh sách các môn học bị hủy vì không đủ số lượng mở lớp trong HK1 năm học 2015-2016(23-08-2015)

Thông báo đăng ký học phần, học kỳ I năm học 2015 - 2016(22-07-2015)

Thông báo về việc học Giáo dục quốc phòng, năm học 2014 - 2015.(09-07-2015)

Quyết định và danh sách hạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên Tiếng Anh B1(24-06-2015)

Thông báo cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên các khóa 2011 - 2013(11-06-2015)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2015 - 2016(10-06-2015)

Quyết định và danh sách xóa tên - học kỳ 2 năm học 2014 - 2015(09-06-2015)

Danh sách các nhóm môn học hủy (Học kỳ 3 năm học 2014-2015)(31-05-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tin học, đợt thi tháng 3 và tháng 4 năm 2015(30-05-2015)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện học cùng lúc 2 chương trình (học kỳ 1/2015-2016)(30-05-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tin học, kỳ thi ngày 1/2/2015(25-05-2015)

Quyết định cảnh báo học vụ học kỳ 1 năm học 2014-2015(08-05-2015)

Biểu đồ kế hoạch đào tạo bậc đại học năm học 2015 - 2016 (04-05-2015)

DỮ LIỆU THỜI KHÓA BIỂU SINH VIÊN HỌC KỲ 2/14-15(04-05-2015)

Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ 1 năm học 2015 - 2016(25-04-2015)

Thông báo chiêu sinh bồi dưỡng kiến thức tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2015(23-04-2015)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ học kỳ 1 năm 2014-2015 (cập nhật đến 24/4/2015)(16-04-2015)

Danh sách sinh viên bị xóa tên vì hết thời gian học tại trường(08-04-2015)

Danh sách các môn học chưa có điểm, học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 cập nhật đến 16/4/2015(02-04-2015)

Thông báo kiểm tra thông tin hộ tịch đợt tốt nghiệp tháng 3 năm 2015(17-03-2015)

Thông báo thời gian thu - chi tiền đăng ký học lại, học kỳ 2/2014 - 2015(12-03-2015)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2015 (tính đến 15/04/2015)(11-03-2015)

Thông báo nhận chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh(11-03-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Tin học, kỳ thi ngày 27-28/12/2014(11-03-2015)

Thông báo thanh toán tài sản dành cho sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm 2014 (Tháng 12/2014)(06-03-2015)

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2014-2015 các lớp TC14NH và TC14TY (hệ vừa làm vừa học khóa 2014)(06-03-2015)

Quyết định 3621/QĐ-ĐHNL-ĐT công nhận tốt nghiệp tháng 12/2014(09-02-2015)

Thông báo và hướng dẫn về việc rút bớt học phần Học kỳ 2 năm học 2014-2015(03-02-2015)

Thông báo về việc hủy đăng ký học phần môn Anh văn 1 - SV khóa 2014 đăng ký nhầm(03-02-2015)

Quyết định và danh sách được môn học Anh văn cho sinh viên khóa 2014(02-02-2015)

Thông báo kế hoạch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ - Tiếng Anh B1 năm 2015(30-01-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ không chuyên kỳ thi ngày 14/12/2014(28-01-2015)

Danh sách các môn học KHÔNG MỞ LỚP vì không đủ số lượng mở lớp trong HK2/14-15(20-01-2015)

Thông báo danh sách nợ học phí các khoá học tại Bình Dương và tại Đăk Nông(08-01-2015)

Kế hoạch mở lớp Tiếng Anh không chuyên, học kỳ 2 năm học 2014 - 2015(06-01-2015)

Lịch thi học lại học kỳ I năm học 2014 - 2015(27-12-2014)

Quyết định và danh sách học cùng lúc 2 chương trình học kỳ 2 năm học 2014 - 2015(22-12-2014)

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015(15-12-2014)

Quyết định và danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học năm 2014(03-12-2014)

THÔNG BÁO Đăng ký học cùng lúc hai chương trình, học kỳ II năm học 2014 – 2015(28-11-2014)

Thông báo nhận giấy báo dự thi hệ VLVH ngày 29-30/11/2014(06-11-2014)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và bị xóa tên năm 2014(27-10-2014)

Thông báo thi chuẩn đầu ra tiếng Anh (B1) ngày 26/10/2014(09-10-2014)

Thông báo mức thu học phí, chi trả học phí học lại dành cho sinh viên các hệ (Chính quy, cử tuyển và vừa làm vừa học)(03-10-2014)

Thông báo đăng ký học tiếng Anh dành cho sinh viên khóa 2014 (Học kỳ I năm học 2014 - 2015)(29-09-2014)

Thông báo về việc nộp phiếu khai thông tin tốt nghiệp(05-09-2014)

Lịch thi học lại Học kỳ 3 năm học 2013-2014(22-08-2014)

Thông báo về việc thanh toán tài sản và lịch ký sổ nhận bằng dành cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2014(15-08-2014)

Thông báo lịch thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ - tháng 8 năm 2014(14-08-2014)

Danh sách các môn học chưa gửi điểm về P. Đào tạo (Học kỳ 2 năm học 2013 - 2014)(06-08-2014)

Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ I năm học 2014 - 2015(23-07-2014)

Thông báo về việc đăng ký môn học, học kỳ I năm học 2014 - 2015(21-07-2014)

Quyết định và danh sách cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2013 - 2014(15-07-2014)

Thông báo lịch học lại các lớp Đại học hệ VLVH học kỳ 3 năm học 2013 - 2014(15-07-2014)

Thông báo thay đổi phòng học tại Giảng đường Cát Tường học kỳ 3 năm học 2013 - 2014(14-07-2014)

Danh sách cán bộ coi thi tuyển sinh Đại học năm 2014(27-06-2014)

Thông báo học bổ sung kiến thức QPAN năm 2014 dành cho sinh viên các lớp liên thông chính quy (07-06-2014)

Thông báo lịch học Giáo dục quốc phòng - Đợt 2 năm 2014(06-06-2014)

Hướng dẫn xem thời khóa biểu: HỌC KỲ CÁ NHÂN(04-06-2014)

Lịch thi dành cho sinh viên hệ vừa làm vừa học học kỳ 2 năm học 2013 - 2014(03-06-2014)

Danh sách sinh viên bị xử lý cảnh báo học vụ học kỳ I năm học 2013 - 2014 (tạm thời)(02-06-2014)

Điều chỉnh dữ liệu đăng ký môn học HK3/13-14(30-05-2014)

Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 ngành Thú y(15-05-2014)

Thông báo về việc xử lý nợ học phí đối với sinh viên hệ chính quy(12-05-2014)

Thông báo về việc học Giáo dục quốc phòng năm 2014(14-04-2014)

Thời khóa biểu hệ VLVH học kỳ II năm học 2013 - 2014(27-02-2014)

Thông báo học cùng lúc 2 chương trình học kỳ I năm học 2014 - 2015 (26-02-2014)

Thông báo về việc thi chuẩn đầu ra đợt 1 ngày 09 tháng 3 năm 2014(24-02-2014)

Quyết định V/v cho phép SV học cùng lúc 2 chương trình HK II/năm học 2013-2014(09-01-2014)

Thông báo đăng ký học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ II, năm học 2013 - 2014(11-12-2013)

Thông báo về việc xử lý nợ học phí của sinh viên hệ chính quy(06-12-2013)

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2013 – 2014 lớp LT12BQ(28-11-2013)

Quyết định và Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013 (bổ sung lần cuối)(22-11-2013)

Thời gian thu – chi tiền đăng ký học lại HK1/2013-2014(19-11-2013)

Danh sách sinh viên bị xóa tên buộc thôi học kể từ HK1/2013-2014 (05-11-2013)

Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013 (bổ sung lần cuối) (05-11-2013)

Danh sách HỦY các nhóm thực hành HK1 năm học 2013-2014(29-10-2013)

Thông báo về việc cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất (29-10-2013)

Quyết định và Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013 (bổ sung) (25-10-2013)

(23-10-2013)

Danh sách cảnh báo học vụ sinh viên đang học theo hệ thống tín chỉ học kỳ 2/2012 - 2013(08-10-2013)

Danh sách điểm danh các môn học Học kỳ 1 năm học 2013-2014(05-10-2013)

Thời khóa biểu các lớp khóa 2013 (25-09-2013)

Thông báo về danh sách đạt điều kiện tốt nghiệp (danh sách dự kiến) trong đợt 3 - tháng 9 năm 2013(17-09-2013)

Thông báo lịch thi các lớp học lại học kỳ 3 năm 2012 - 2013(10-09-2013)

Danh sách khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2013(04-09-2013)

Danh sách cán bộ giảng dạy chưa gửi điểm thi năm học 2012-2013 tính đến ngày 28/08/2013(16-08-2013)

Quyết định và Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013(23-08-2013)

Danh sách sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, học kỳ I năm học 2013 - 2014 (có chỉnh sửa, bổ sung)(30-07-2013)

Thông báo link đăng ký môn học(11-08-2013)

Thông báo lịch thi B1 ngày 18/8/2013(07-08-2013)

Thông báo về việc đăng ký môn học học kỳ I, năm học 2013 - 2014(02-08-2013)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013 (đã chỉnh sửa) (01-08-2013)

Thông báo đề nghị nộp điểm(01-08-2013)

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013 (dự kiến) (09-07-2013)

Thông báo lịch học Giáo dục quốc phòng đợt 2 năm 2013(21-06-2013)

THÔNG TIN HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH(11-06-2013)

Thông báo lịch thi các môn học lại đăng ký trong học kỳ 2 năm 2012-2013

Thông báo về việc đăng ký lịch trao bằng tốt nghiệp năm 2013(21-05-2013)

Thông báo: Đăng ký môn học học kỳ 3 năm học 2012-2013(15-05-2013)

Thông báo Xử lý nợ học phí của sinh viên hệ chính quy và hệ Vừa làm vừa học (13-05-2013)

Thông báo Lịch thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh B1 ngày 02 tháng 06 năm 2013(26-04-2013)

Thông báo Lịch học Giáo dục quốc phòng đối với sinh viên Khóa 2012(26-04-2013)

Thông báo về việc xem điểm thi Học kỳ I năm học 2012 - 2013(08-04-2013)

Thông báo Lịch đổi biên lai học phí học kỳ 2 năm học 2012 - 2013(09-04-2013)

Thông báo về việc đăng ký môn học Học kỳ 2 năm học 2012-2013(19-12-2012)

Thông báo kết quả thi kỳ thi tuyển sinh ĐH VLVH 2012 tại trường TC Nông Lâm nghiệp Bình Dương ngày 27&28/10/12(26-11-2012)

Thông báo về việc ký sổ và nhận văn bằng tốt nghiệp trong QĐ 1455,1456 ký ngày 20/07/2012 và1495 ký ngày 24/07/2012(14-09-2012)

Kết quả thi tiếng Anh B1 ngày 24_6_2012(30-07-2012)

Thông báo về lịch thi ( lần 2) Môn Tốt nghiệp Khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Chính trị tổng hợp) cho sinh viên Khóa 2007 trở về trước(20-07-2012)

Thông báo về kế hoạch thi Môn Tốt nghiệp Khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh( Chính trị tổng hợp) cho sinh viên Khóa 2007 trở về trước(08-05-2012)

Danh sách đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh B1 kỳ thi ngày 25_3_2012(05-05-2012)

Về việc kiểm tra thông tin sinh viên đại học các khóa 2007, 2008, cao đẳng 2009 hệ chính qui, tại chức khóa 2006, 2007 (18-04-2012)

Thông báo về việc học giáo dục quốc phòng Khóa 2011 (16-04-2012)

Kết quả kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh (25_3_2012)(12-04-2012)

Thông báo về việc nộp đơn xin cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa (21-03-2012)

Thông báo về việc xét cấp chứng chỉ giáo dục thể chất cho SV khóa 2009 hệ Cao đẳng và SV khóa 2008 hệ Đại học (20-03-2012)

Thông báo về việc thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ B1(02-03-2012)

Thông báo về kết quả và danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông năm 2011 vào ngày 11/12/2011 tại trường(19-01-2012)

Thông báo về việc nhận giấy báo trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh hệ VLVH năm 2011 vào ngày 26&27/11/2011 tại trường(10-01-2012)

Thông báo về việc học bổ sung kiến thức GDQP và GDTC các lớp Liên thông Khóa 2009(05-01-2012)

Thông báo về kế hoạch đăng ký môn Khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh ( Chính trị tổng hợp) (28-12-2011)

Thông báo về kết quả thi tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2011 vào ngày 26&27/11/2011(22-12-2011)

Thông báo thi Tiếng Anh B1(14-12-2011)

Thông báo về kết quả thi tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2011 vào ngày 15&16/10/2011 tại TT GDTX Đồng Nai(06-12-2011)

Danh sách các môn học không đủ sĩ số (HK2, 2011-2012)(17-11-2011)

Quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh ( Tổ chức thi ngày 25_09&02_10_2011)(07-11-2011)

Kết quả kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh (25_09&02_10_2011)(14-10-2011)

THÔNG BÁO (Về việc thi chuẩn đầu ra tiếng Anh B1)(08-08-2011)

Thông báo về việc thi lại môn Tốt nghiệp Khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh của Sinh viên Khóa 2007 (22-07-2011)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh B1, kỳ thi ngày 12/06/2011(27-06-2011)

Kết quả kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh (12/06/2011)(16-06-2011)

Thông báo về việc thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên – tiếng Anh ngày 12-06-2011(24-05-2011)

Thông báo đăng ký môn học HK1, 2011-2012(23-05-2011)

Thông báo về lịch thi môn Khoa học MácLênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh(môn Chính trị tổng hợp)(18-04-2011)

Thông báo kết quả đăng ký môn học HK3, 2010-2011(15-04-2011)

Thông báo về việc nhận giấy báo trúng tuyển của thí sinh Liên thông năm 2010 và danh sách trúng tuyển(05-04-2011)

Kết luận của Hiệu trưởng về việc mở lớp học lại cho sinh viên học theo học chế niên chế khóa 2007 về trước (31-03-2011)

Thông báo về việc kiểm tra kết quả đăng ký môn học (29-03-2011)

Thông báo kết quả đăng ký học lại học kỳ 3 năm học 2010-2011 sinh viên niên chế khóa 2007 trở về trước (24-03-2011)

Thông báo kết quả đăng ký học kỳ 3 năm học 2010-2011 cho sinh viên khóa 2008,2009 (15-03-2011)

Thông báo về việc cấp chứng chỉ giáo dục thể chất Khóa 2007 (14-03-2011)

THÔNG BÁO đăng ký môn học có nhu cầu học trong học kỳ III năm học 2010-2011 cho sinh viên khóa 2007 trở về trước (17-02-2011)

Thông báo về việc học giáo dục Quốc phòng dành cho sinh viên Khóa 2010(26-01-2011)

THÔNG BÁO về kết quả thi tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2010 ngày 13,14/11/2010 (07-01-2011)

THÔNG BÁO về việc đăng ký môn học có nhu cầu học trong học kỳ III năm học 2010-2011 khóa 2008,2009,2010 (06-01-2011)

Thông báo về việc xóa đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2010-2011(21-12-2010)

Kết quả đăng ký môn học Học kỳ II năm học 2010-2011( TKB và Học phí của từng Sv theo lớp) (06-12-2010)

Kết quả đăng ký môn học Học kỳ II năm học 2010-2011(25-11-2010)

Đăng ký môn học lại cho sinh viên hệ niên chế Học kỳ II năm học 2010-2011(11-11-2010)

Đăng ký môn học cho sinh viên hệ tín chỉ Học kỳ II năm học 2010-2011(11-11-2010)

Lịch thi lần 1 các môn học lại giai đoạn đại cương đăng ký ở Học kỳ 1 năm học 2010-2011(04-11-2010)

Lịch thi lần 2 môn thi tốt nghiệp Chính trị tổng hợp cho sinh viên hệ Đại học khóa 2006 và Cao đẳng Khóa 2007 ở Học kỳ 2 năm học 2009-2010(11-10-2010)

Thông báo kết quả đăng ký môn học Học kỳ 1 năm học 2010-2011 (SV Khóa 2008,2009)(01-08-2010)

Thông báo về việc đăng ký môn học cho sinh viên khóa 2008,2009 học kỳ I năm học 2010-2011 (17-07-2010)

Thông báo về việc đăng ký học lại - học kỳ I năm học 2010-2011(17-07-2010)

Thông báo kết quả đăng ký các môn học cho sinh viên hệ tín chỉ trong học kỳ 3 năm học 2009-2010 ( từ 31/05/2010 ngày đến ngày 10/06/2010)(23-06-2010)

Thông báo lịch thi các môn Tốt nghiệp Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng HCM cho sinh viên Cao đẳng Khóa 2007 và Đại học Khóa 2006 (23-06-2010)

Thông báo đăng ký môn học học kỳ III năm học 2009-2010 cho sinh viên khóa 2008, 2009 (tín chỉ)(24-05-2010)

V/v đăng ký thi tốt nghiệp các môn Khoa học Mác -Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh(17-05-2010)

Thông báo kết quả (điểm thi lần 1) Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của sinh viên Đại học Khóa 2006 và Cao Đẳng Khóa 2007(11-05-2010)

Thông báo về việc học môn Giáo dục quốc phòng của sinh viên Khóa 2009(03-05-2010)

Kết quả đăng ký học lại (sinh viên hệ niên chế) học kỳ 3 năm học 2009-2010(16-04-2010)

Đăng ký học lại vào Học kỳ hè (HK III/09-10) đối với sinh viên hệ niên chế(08-03-2010)

Lịch thi Môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh các lớp Cao Đẳng Khoá 2007& Đại học Khoá 2006(23-02-2010)

Kết quả thi Tuyển sinh Hệ Vừa Làm Vừa Học Khoá 2009- Đợt thi tuyển 17&18/10/2009(12-01-2010)

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên hê Chính Quy ( QĐ 1217/QĐ-ĐT& 2299/QĐ-ĐT)(06-01-2010)

Thông báo đăng ký học lại cho sinh viên HỆ NIÊN CHẾ (khóa 2007 trở về trước)(14-12-2009)

Thông báo đăng ký môn học (hệ tín chỉ) khóa 2008, 2009(14-12-2009)

Lich thi học kỳ 1 năm học 2009-2010.(28-11-2009)

Thông báo về lễ phát bằng Tốt nghiệp của các sinh viên Hệ Đại học Khóa 2005 và Cao đẳng Chính qui Khóa 2006(16-11-2009)

Thông báo về lịch thi học lại Học kỳ 1 năm học 2009-2010(10-11-2009)

Danh sách trúng tuyển hệ Trung cấp chuyên nghiệp năm 2009 (02-11-2009)

Thông báo về việc nhận bằng Tốt nghiệp Hệ Trung cấp Khóa 2005, Khoá 2006 ,Khóa 2007 ngành Tin Học Kế Toán ( Đợt 3)(02-11-2009)

Thông báo tuyển sinh liên thông năm 2009(30-10-2009)

Thông báo về việc chụp hình làm thẻ sinh viên Khoá 2009(Khoá 35)(22-10-2009)

Thông báo Lịch nhận bằng tốt nghiệp của các sinh viên hệ Vừa Làm Vừa Học (Đợt xét Tốt nghiệp bổ sung ngày 24/01/2009 theo QD 674) (19-10-2009)

Thông báo về việc điều chỉnh mã môn học học lại(24-09-2009)

Thông báo về việc nhận bằng Tốt nghiệp hệ Trung cấp(28-08-2009)

Thông báo về việc gia hạn đăng ký các môn học lại Học kỳ 1 năm học 2009-2010(24-08-2009)

Thông báo tuyển sinh hệ trung cấp năm 2009(19-08-2009)

Thông báo lịch thi lần 2 các môn học lại Học kỳ 3 năm học 2008-2009(17-08-2009)

Thông báo đăng ký học lại học kỳ 1 năm 2009-2010(10-08-2009)

Thông báo tuyển sinh ĐH hệ vừa làm vừa học năm 2009 (Học tại ĐH Nông Lâm TPHCM)(04-08-2009)

Thông báo lịch thi lan 1 các môn học lại HK083 & thi lan 2 các môn học lại HK082(13-07-2009)

Thông báo lịch thi lần 1 học kỳ thứ 1 các lớp hệ vừa làm vừa học Khoá 2008(01-07-2009)

Danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng Khoá 2008(Khoá 34)(23-06-2009)

Lịch thi lần 2 môn Chính trị tổng hợp Khóa 2005 (17-06-2009)

Thông báo Lịch nhận bằng tốt nghiệp hệ Chính qui(Đợt bổ sung ngày 24/01/2009) (03-06-2009)

Thông báo điểm thi lần 1 - môn Chinh trị tổng hợp Khóa 2005( thi ngày 19/04/2009)(22-05-2009)

Điểm thi lần 2 môn Tư tưởng HCM (khóa 2005) ngày thi 24-4-2009(15-05-2009)

THÔNG BÁO KHẨN (11-05-2009)

Thời khóa biểu học lại Học kỳ 3 năm học 2008-2009( Học kỳ hè) (06-05-2009)

Danh sách các môn học mở trong học kỳ 3 năm học 2008-2009(29-04-2009)

Thông báo về việc biên chế lớp học GDQP khóa 2008 ( khóa 34 )(16-04-2009)

Thông báo lịch thi Môn Tốt nghiệp Khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh các lớp Đại học Khóa 2005 và Cao đẳng 2006.(14-04-2009)

Điểm thi lần 2 của Khoá 2007 Học kỳ 1 năm học 08-09 và điểm thi học lại lần 2(03-04-2009)

Thông báo đăng ký học lại học kỳ 3 năm học 2008- 2009(27-03-2009)

Thời khoá biểu ôn tập môn thi Tốt nghiệp CTTH năm 2009 và danh sách sinh viên đăng ký CTTH các học phần 1, 2, 3(20-03-2009)

Đề cương ôn tập thi môn Chính trị tổng hợp 3(12-03-2009)

Đề cương ôn tập thi môn Chính trị tổng hợp 2(12-03-2009)

Đề cương ôn tập thi môn Chính trị tổng hợp 1(12-03-2009)

Hướng dẫn đăng ký THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ TỔNG HỢP (24-02-2009)

THÔNG BÁO về việc đăng ký thi tốt nghiệp các môn KHoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh(24-02-2009)

Thông báo lịch thi học lại lần 1 môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Học kỳ 2 năm học 2008-2009 ngày 22/02/2009(20-02-2009)

Kết quả thi tuyển sinh hệ VLVH tại trung tâm GDTX LaGi Bình Thuận(18-02-2009)

Lịch thi học lại Học kỳ 2 năm học 2008-2009 ( chỉnh sửa ngày 08/04/2009)(16-02-2009)

Kết quả tuyển sinh hệ VLVH năm 2008 tại trường(03-02-2009)

Danh sách học bổng khuyến khích Học kỳ I năm 2008-2009 (20-01-2009)

Thông báo đăng ký học lại BỔ SUNG học kỳ 2 năm học 2008-2009(04-01-2009)

Hướng dẫn đăng ký học lại qua email(17-12-2008)

Kết quả tuyển sinh hệ VLVH tại THKTNV Thủ Đức 2008(14-10-2008)

Thông báo về việc nhận Bằng tốt nghiệp hệ Trung cấp chuyên nghiệp(18-08-2008)

Thông báo về việc đổi ngày thi liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2008(03-06-2008)

Thông báo : Danh sách các xã khó khăn chương trình 135(14-05-2008)

Thông báo: Về việc hỗ trợ tiền học phí cho sinh viên thuộc diện hộ dân có đất bị thu hồi(14-05-2008)

Thông báo tuyển sinh hệ trung cấp năm học 2008 - 2009 (16-04-2008)

THÔNG BÁO(29-03-2007)

Thông báo về lịch thi ( lần 2) Môn Tốt nghiệp Khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh( Chính trị tổng hợp) cho sinh viên Khóa 2007 trở về trước(20-07-2012)

Quyết định và danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2012-2013

Quyết đinh và Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 2 năm học 2012-2013

Hướng dẫn xem điểm trực tuyến qua mạng Đào Tạo ĐHNL - TP.HCM(22-03-2007)

Quyết định và danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013 (bổ sung lần cuối)

Danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK2/2012-2013 (bổ sung lần cuối)

Địa chỉ: Phòng G01, G03 - Nhà Điều hành - ĐH Nông Lâm TP.HCM . ĐT: 08-38963350- Email: pdaotao @hcmuaf.edu.vn - Website: http://pdt.hcmuaf.edu.vn

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám một chín một năm