Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 218
Toàn hệ thống: 1443
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 1. Luật giáo dục Đại học

2. Quy chế Đào tạo theo tín chỉ

3. Kiểm định Chất lượng giáo dục

 

 

Số lần xem trang : :4572
Nhập ngày : 02-12-2013
Điều chỉnh lần cuối :

Quy chế đào tạo đại học cao đẳng theo học chế tín chỉ

Quyết định Ban hành quy định về công tác cố vấn học tập - Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM(23-03-2016)

Quy chế học vụ - Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh (Quyết định số 1712/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 23 tháng 7 năm 2014)(28-07-2014)

Quyết định 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học - Cao đẳng theo hệ tín chỉ(28-07-2014)

Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (26-02-2013)

Thông tư 55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 qui định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học.(26-02-2013)

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XÉT CHUYỂN TRÌNH ĐỘ VÀ HỆ ĐÀO TẠO (20-12-2012)

QUY ĐỊNH 2834/QĐ-ĐT-ĐHNL ký ngày 20/12/2011 về Học phần thi cải thiện trong Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của ĐH Nông Lâm TPHCM(15-02-2012)

QUY ĐỊNH 1302/QĐ-ĐT-ĐHNL ký ngày 05/09/2008 về Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của ĐH Nông Lâm TPHCM(08-12-2008)

Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT V/v ban hành quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ(08-12-2008)

Trang liên kết

Trang Tuyển sinh

 

Trưởng Phòng Đào tạo

         Fanpage Phòng Đào tạo

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn ba không bốn